Uzasadnienie przyznania dodatku motywacyjnego

Pobierz

zm.).Podstawą przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest spełnienie przynajmniej jednej z poniższych przesłanek:uzyskanie udokumentowanych osiągnięć edukacyjnych uczniów ocenianych z uwzględnieniem ich możliwości i warunków pracy nauczyciela;Uzasadnienia przyznania dodatku - uj ęcie ogólne Uzasadnienia przyznania dodatku zadaniowego wskazywane przez urz ędy zostały pogrupowane w nast ępuj ące kategorie: • NOWE ZADANIA - realizacja nowych zada ńwłączonych do kompetencji urz ędu, np. w zwi ązku z wej ściem w Ŝycie nowych aktów prawnych, przej ęciem realizacji zada ń, etc.;Zatrudnienie powyżej 0,5 etatu jako kryterium przyznania dodatku motywacyjnego Pytanie: W regulaminie wynagradzania nauczycieli jest zapis, że dodatek motywacyjny przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w danej szkole w wymiarze co najmniej 0,5 etatu.Dodatek motywacyjny powinien być przyznawany na określony czas, po upływie którego podejmowana jest decyzja, czy nauczyciel "zapracował" ponownie na dodatek motywacyjny; np. nauczyciel otrzymał dodatek motywacyjny na okres od 1.09.2011 r. do 31.12.2011 r. W tym okresie dodatek nie może być odebrany, ale jeśli nauczyciel nie spełni kryteriów na dodatek motywacyjny w tym czasie, to od 1.01.2012 r. dodatek nie będzie mu już przyznany;Wynagrodzenie nauczycieli.. Kryteria przyznawania dodatku motywacyjnegoKwestie dodatku motywacyjnego dla nauczycieli regulujQ przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U..

Informacja o przyznaniu dodatku motywacyjnego.

1 ustawy stanowi, Že wynagrodzenie nauczycieli swada sie min.. Zdaniem organu nadzoru takie okreélenie podstaw przyznania nauczycielom dodatku motywacyjnego oraz uregulowanie kwestii dodatku za prace w trudnych warunkach, istotnie narusza obowiQzujace prawo.. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.. Zapisy ustawy Karta Nauczyciela nie upoważniają organu prowadzącego do wstrzymania wypłaty dodatku motywacyjnego.Ogólne warunki przyzwania nauczycielom dodatku motywacyjnego określił minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 182 z późn.. W ocenie pozwanego w stosunku do powoda nie zachodziła jednak żadna z podstaw uzasadniających jego wypłatę.Wysokość dodatku motywacyjnego zależy od osiągnięć zawodowych, wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć.. Do ogólnych warunków, zgodnie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r., przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego należą: 1) osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym;Dodatek motywacyjny przyznawany jest na okres sześciu miesięcy kalendarzowych, a świadczenie to przyznawane jest za: uzyskiwanie przez uczniów dobrych osiągnięć dydaktycznych potwierdzonych wynikami klasyfikacji, efektami egzaminów i sprawdzianów, sukcesami w konkursach, olimpiadach, umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów, dobrze prowadzona i efektywna współpracę z rodzicami, aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki .Organ prowadzący upoważniony jest zatem do uszczegółowienia przesłanek dotyczących przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, tj. sformułowania szczegółowych warunków przyznawania oraz określenia jego wysokości..

z dodatków, w tym dodatku motywacyjnego.

Dyrektor przyznał dodatek zgodnie z regulaminem organu prowadzącego oraz rozporządzeniem w sprawie wynagradzanie nauczycieli.. Organ prowadzący określa warunki przyzwania tego dodatku w trybie stosownej uchwały (regulamin wynagradzania).W uzasadnieniu apelacji skarżąca podniosła, że przez zamieszczenie w aktach osobowych decyzji dotyczących przyznania dodatku motywacyjnego zawierających nieprawidłową podstawę prawną doszło do pomówienia jej o to, że jest osobą nieobowiązkową i naruszającą dyscyplinę pracy.WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU MOTYWACYJNEGO /oryginał wniosku należy włączyć do dokumentacji pracowniczej/ JM Rektor Kanclerz …………………………………………… Wnioskuję o przyznanie dodatku motywacyjnego w związku z: wykonywanie ważnych dla Uczelni zadań lub obowiązków wymagających wzmożonego wysiłkuNależy więc uznać, iż kwestie dotyczące osoby uprawnionej do przyznania dodatku motywacyjnego powinny być uszczegółowione w regulaminie.. Pytanie: Nauczyciel wystosował pismo do dyrekcji szkoły o pisemne uzasadnienie wysokości dodatku motywacyjnego.. Czy dyrektor jest zobligowany do pisemnego uzasadnienia wysokości dodatku?Pytanie: Nauczyciel jest niezadowolony z przydzielonego mu niskiego dodatku motywacyjnego i złożył pismo z prośbą o pisemne uzasadnienie wysokości przyznanego dodatku..

Nauczycielowi można ewentualnie nie przyznać dodatku motywacyjnego na kolejny okres.

Regulamin powinien między innymi stanowić, kto jest władny przyznać dodatek motywacyjny dyrektorowi szkoły i spełnienie jakich konkretnie warunków uprawnia go do otrzymania tego dodatku.Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły - Wójt Gminy w ramach posiadanych na ten cel środków.. Natomiast zgodnie z art. 30 ust.. Uzyskaj dostęp do Portalu Oświatowego a wraz z nim: Aktualne informacje o zmianach w prawie (24h/dobę) Indywidualne konsultacje z ekspertami (odpowiedź w 48 h ) E-szkolenia, webinaria na żywo i bazę ponad 700 narzędzi.W uzasadnieniu pozwany podał, iż dodatek motywacyjny jest przyznawany na rzecz nauczycieli u niego zatrudnionych na podstawie Regulaminu Wynagradzania, który stanowi załącznik Nr (.). do Uchwały Rady Miasta G. Nr (.. ), a który w swej treści określa szczegółowo zasady jego przyznawania.. Decyzja o przyznaniu dodatku motywacyjnego musi mieć formę pisemną i zawierać szczegółowe uzasadnienie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt