Wniosek o dofinansowanie wypoczynku z zfśs

Pobierz

W sierpniu 2019 r. pracownik złożył wniosek o przyznanie dofinansowania wczasów i przedłożył rachunek na .Dopłaty do wypoczynku dzieci korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych bez ograniczeń kwotowych jeżeli są finansowane z ZFŚS , natomiast do wysokości 760 zł w przypadku finansowania ze środków obrotowych, pod warunkiem, że wypoczynek miał formę zorganizowaną oraz że dofinansowanie dotyczyło wypoczynku .Wniosek o przyznanie dofinansowania z ZFŚS do: - wypoczynku "wczasy pod gruszą",- wniosek o udzielenie pomocy finansowej (zapomogi),- wniosek o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe,- do pobytu dziecka w przedszkolu,- do wypoczynku dzieci - refundacja.. Pracownik, który je otrzymał, nie musi przedstawiać pracodawcy dokumentów potwierdzających wysokość wydatków poniesionych na wypoczynek.Załącznik 1.. Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać ze świadczeń finansowanych z UFŚS.. Przyznawanie dopłat uzależnione jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej uprawnionego do korzystania z ZFŚS.. Dofinansowanie wypoczynku, zajęć sportowo-rekreacyjnych, wycieczek oraz imprez kulturalnych dla pracowników .Pracownik zgodnie z regulaminem ZFŚS złożył wniosek o wypłatę "wczasów pod gruszą".. Odmawiam udzielenia dofinansowania do wypoczynku urlopowego w formie:Opodatkowanie dofinansowania wypoczynku Dokonujemy dopłat do wypoczynku pracowników i ich dzieci z ZFŚS..

Wniosek o dofinansowanie wczasów indywidualnych.

Proszę o przyznanie dofinansowania dla mnie i mojej niżej wymienionej rodziny do wczasówWniosek o dofinansowanie "wczasów pod gruszą" pracownika, zgodnie z Regulaminem ZFŚS UW, należy złożyć po wykorzystaniu 14-dniowego ciągłego urlopu wypoczynkowego (oprócz dni urlopu wlicza się również soboty, niedziele i święta).Wnioskuję o dofinansowanie "wczasów pod gruszą" dla mnie oraz "wczasów pod gruszą" dla moich dzieci ( uczących się lub studiujących do 25 roku życia): Lp.. Wniosek o dofinansowanie wypoczynku z wyłączeniem świątecznego W N I O S E K o dofinansowanie wypoczynku Proszę o przyznanie dofinansowania do wypoczynku w formie (zaznaczyć właściwe): wczasów zorganizowanych, wypoczynku organizowanego we własnym zakresie (tzw. wczasy pod gruszą),Dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników z ZFŚS - jak ujmować w księgach.. Jeden z pracowników złożył wniosek o dofinansowanie wypoczynku własnego, małżonki oraz dwójki pełnoletnich (26 lat i 33 lata) niepełnosprawnych dzieci.Wniosek o dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie - EmRD Author: Dorota Nowakowska Last modified by: Zofia Created Date: 9/17/2019 7:09:00 AM Company: Centrum Informatyczne UWM Other titles: Wniosek o dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie - EmRD Wzór nr 2W związku ze złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia z ZFŚS AWF, na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ..

Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.

i nr telefonu, w przypadku emeryta/rencisty adres zamieszkania i nr telefonu).). Miejscowość, data Imię i Nazwisko Nr SAP Wydział Adres zamieszkania Zwracam się z wnioskiem o dofinansowanie do wypoczynku zgodnie z Tabelą dofinansowania do wypoczynku, o której mowa w załączniku 1 do Regulaminu: pkt 2, 3, 4 lub 5*) dla: Uprawniony Imię Nazwisko Data ur. PESELwniosek o przyznanie Świadczenia z zfŚs .. wniosek o przyznanie pomocy ŚwiĄtecznej z zakladowego funduszu ŚwiadczeŃ socjalnych .. wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego we wŁasnym zakresie z zakladowego funduszu ŚwiadczeŃ socjalnych10.09.2021.. Wybrać właściwe.. (nr rachunku bankowego) 1.. Proszę o przyznanie świadczeń w roku: 2021WNIOSEK o przyznanie dofinansowania do wypoczynku z ZFŚS .. (PESEL, nazwisko i imię) .. (stanowisko - komórka organ.. Sprawdź, czy świadczenie to przysługuje także nauczycielom oraz czy wymiar etatu lub okres zatrudnienia w danym roku mogą wpływać na wysokość dofinansowania do wypoczynku.. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.) - dalej zwanej updof - wynika, że przychodem pracownika są .Dofinansowanie do wypoczynku z funduszu socjalnego.. Po tym fakcie wniosek został rozpatrzony przez komisję socjalną i pracownikowi przyznano dofinansowanie..

Dnia 31 marca 2021 r. złożył wniosek o dofinansowanie wypoczynku z ZFSS.

do wniosku należy załączyć dokument potwierdzający zakup wypoczynku, z którego powinno jednoznacznie wynikać, kto jest organizatorem wypoczynku, .Wniosek o.. Dni robocze.. W tej sytuacji zaleca się złożenie obu wniosków w formie papierowej - ułatwi to .2.. Na żądanie SGH osoby, które wypełniły oświadczenie zobowiązane są do przedłożenia do wglądu dokumentów potwierdzających wysokość dochodu (np.: zeznanie podatkowe - patrz § 6 Regulaminu ZFŚS .Dofinansowanie do wypoczynku wynikające z regulaminu ZFŚS i tak będzie się należało, jeśli zostanie złożony wniosek przez pracownika.. Załącznik 2.. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYPOCZYNKU Z ZFŚS .. Proszę o przyznanie mi dofinansowania wypoczynku organizowanego w formie: wczasy rodzinne, .. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w niniejszym wniosku w celu jego rozpatrzenia zgodnie z ustawą z 4 marca 1994 r. owniosek o przyznanie Świadczenia socjalnego na dofinansowanie wypoczynku:** organizowanego przez przedsiębiorców turystycznych organizowanego we własnym zakresie organizowanego w formie "zielonej" lub "białej" szkoły dodatkowego osób wymienionych w § 19 ust..

Decyzja dyrektora szkoły o odmowie udzielenia dofinansowania do wypoczynku urlopowego 1.

Pracownik był zatrudniony do 31 marca 2021 r. Do ostatniego dnia pracy przebywał na 14 dniowym urlopie wypoczynkowym.. Nazwisko i imię Stopień pokrewieństwa Data urodzenia Nazwa zakładu pracy/nazwa szkoły jeśli się uczy Średni dochód z ostatnich trzech miesięcy wnioskodawcaZałącznik 7 Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku .. od poniedziałku do piątku.Powyższą kwotę dofinansowania ustalono na podstawie tabeli stanowiącej Załącznik Nr 3A do Regulaminu ZFŚS obowiązującego w Zespole Szkół im.. Załącznik 3.Zgodnie z § 7 ust.. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach.. Czy wypłacając to świadczenie, możemy uznać, że jest ono do wysokości 380 zł zwolnione na podstawie art .W okresie przedwakacyjnym pracownicy szkoły zgłaszają wnioski o przyznanie dofinansowania do urlopu z ZFŚS, czyli tzw. "wczasów pod gruszą".. 20 czerwca 2015 r.Załącznik nr 6 do Regulaminu ZFŚS A. :☐dofinansowanie do wypoczynku i przyznanie świadczenia bożonarodzeniowego z ZFŚS SGH dofinansowanie do wypoczynku z ZFŚS SGH ☐ przyznanie świadczenia bożonarodzeniowego z ZFŚS SGH.. 1 pkt 2 Regulaminu ZFŚS UW wniosek o dofinansowanie wypoczynku współmałżonka należy składad w tym samym czasie, w którym o dofinansowanie ubiega się pracownik.. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).dofinansowanie do wypoczynku z ZFŚS SGH .. Jednym ze świadczeń wypłacanych przez pracodawcę w ramach dofinansowania do wypoczynku są tzw. "wczasy pod gruszą".. Następnie złożył wypowiedzenie i została z nim rozwiązana umowa o pracę.. Posiedzenie komisji odbyło się 2 lipca 2021 r., a Zarząd zatwierdził wnioski o dofinansowanie wypoczynku do wypłaty 13 lipca 2021r.. Dopłatami z Funduszu objęte są dwa rodzaje wypoczynku: - zorganizowany udokumentowany w sposób opisany w Regulaminie ZFŚS (§ 19 i § 20), - zorganizowany we własnym zakresie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt