Jak liczyć okres przechowywania dokumentacji pracowniczej gofin

Pobierz

Szczegóły poniżej.. W przypadku pracownika, który został zatrudniony w styczniu, a zakończył pracę w marcu 2019 roku, okres przechowywania dokumentacji pracowniczej zakończy się 31 grudnia 2029 roku.Zgodnie z przepisem art. 51u ust.. Zatrudnieni przed 1 stycznia 1999 r. W ich przypadku okres przechowywania dokumentacji to 50 lat od dnia zakończenia przez ubezpieczonego pracy u danego płatnika.W tej sytuacji po upływie 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy, pracodawca powinien wydać pracownikowi jego akta osobowe do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej.. Wobec często następujących regulacji dotyczącej księgowości warto skonsultować swoją sytuację z licencjonowanym biurem doradztwa podatkowego , które udzieli nam fachowej porady, bądź poprowadzi nasza sprawę.Od 1 stycznia 2019 r. okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych nowo zatrudnionych pracowników wyniesie 10 lat, licząc od końca roku.Składki ZUS - Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej - Od 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy, dzięki którym pracodawcy mogą przechowywać akta pracownicze 10 lat, a.Kiedy faktycznie może zostać zniszczona dokumentacja pracownicza Niezależnie od tego, czy jest to 10, czy 50 lat, okres przechowywania dokumentacji liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym dany stosunek pracy został ukończony.Składki ZUS - Skrócenie przez płatnika okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej - Nasz zakład chciałby skrócić okres przechowywania dokumentacji pracowniczej osób zatrudnionych od 31 grudnia 1998 r. do.Nasz zakład chciałby skrócić okres przechowywania dokumentacji pracowniczej osób zatrudnionych od 31 grudnia 1998 r. do 1 stycznia 2019 r. Jaki jest termin złożenia w ZUS dokumentów w tej.Dokumentacja pracownicza spoza akt osobowych a RODO..

Do tej pory obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji wynosił 50 lat.

1 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach dokumentacja pracownicza powinna być przechowywana przez 50 lat, licząc od dnia zakończenia stosunku pracy u danego pracodawcy, a dokumentacja płacowa - także 50 lat, z tym że licząc od daty jej wytworzenia.Możliwość ta dotyczy dokumentacji pracowniczej osób zatrudnionych od 1 stycznia 2019 roku.. Jeżeli pracownik nie odbierze swojej dokumentacji w tym czasie, pracodawca ma obowiązek zniszczyć akta osobowe w terminie do 12 miesięcy po upływie terminu przeznaczonego na odbiór.Niezależnie od powyższego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, w § 6 pkt 3, uregulowano obowiązek prowadzenia przez pracodawcę dokumentacji pracowniczej dotyczącej wypłaconego wynagrodzenia, która jest przechowywana przez pracodawcę przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł .Wówczas okres przechowywania dokumentacji pracowniczej wyniesie 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym raport informacyjny został złożony..

Oznacza to, że pracodawca nie musi liczyć okresu przechowywania oddzielnie dla każdego pracownika.

10 - letni okres zakończy się w jednym dniu w stosunku do wszystkich zatrudnionych w danym roku kalendarzowym.W Dzienniku Ustaw z 13 lutego 2018 r., pod poz. 357, opublikowano ustawę z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich.Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej wynosi 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się stosunek pracy.. Jednak w niektórych przypadkach, nadal będzie trzeba .. Pracownicy zatrudnieni do 31 grudnia 1998 r. W przypadku takich zatrudnionych nie będzie możliwości skrócenia okresu archiwizacji dokumentacji.Dokumenty jednego zatrudnionego, pochodzące z różnych okresów, mogą być przechowywane częściowo przez 50, a częściowo przez 10 lat.. Zgodnie z art. 94 pkt 9b K.p. (obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.), pracodawca ma obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres jej przechowywania.Taki sam (50 lat) okres przechowywania dokumentacji osobowej (liczony od dnia zakończenia pracy u danego pracodawcy) i dokumentacji płacowej (liczony od dnia wytworzenia) wynika z art. 51u ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. nr 123, poz. 698 z późn..

Jeśli zatrudniasz pracowników, masz obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej po zakończeniu przez nich pracy.

Przedsiębiorca po zakończeniu 10-letniego okresu przechowywania, musi pamiętać że pracownik ma prawo do odebrania dokumentacji pracowniczej.Obecnie, w zależności od daty zatrudnienia poszczególnych osób, różny jest okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.. Prowadząc i przechowując dokumentację pracowniczą w postaci elektronicznej, pracodawca stosuje odpowiednie, w odniesieniu do ilości danych i zastosowanej technologii, rozwiązania techniczne zapewniające dostępność, używalność i wiarygodność dokumentacji, co najmniej do upływu okresu przechowywania dokumentacji.. (pod warunkiem, że złożono raport informacyjny) okres przechowywania dokumentacji pracowniczej liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł.. Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje w Polsce ustawa o e-aktach, która umożliwia gromadzenie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej, dzięki której okres przechowywania dokumentów kadrowo-płacowych przez pracodawcę może być skrócony do 10 lat.W porównaniu do innych państw np. w Finlandii jest to 10 lat, a w Danii tylko 5 lat - w Polsce okres ten jest dość długi, ponieważ dokumentację należy przechowywać 50 lat..

Zachodzą jednak zmiany w tejże kwestii - od 1 stycznia 2019 roku okres przechowywania dokumentacji pracowniczej zostanie skrócony do 10 lat.

10-cio letni okres przechowywania dotyczy nie tylko akt osobowych, ale również pozostałej dokumentacji pracowniczej, określonej w § 6 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. Zgodnie z nim, pracodawca prowadzi oddzielnie dla każdego .Zmiany w terminach przechowywania dokumentów pracowniczych od 2019 roku.. Od 1 stycznia 2019 r okres ten zostanie skrócony do 10 lat.pracownicy zatrudnieni po 1 stycznia 2019 r. - dla tych pracowników okres przechowywania dokumentacji pracowniczej wynosi 10 lat; pracownicy zatrudnieni pomiędzy 1 stycznia 1999 r. a 31 grudnia 2019 r. - okres przechowywania dokumentacji pracowniczej ustala się według starych przepisów (czyli 50 lat).1. zm.), który reguluje okres przechowywania ww..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt