Ekwiwalent za urlop dla dyrektora szkoły

Pobierz

Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy nauczycieli ustala się, stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.. Dodatkowo w tym roku szkolnym pracowałam na zastępstwo w świetlicy szkolnej w wymiarze całego etatu.. Czy należy udzielić urlopu uzupełniającego do 56 dni albo wypłacić ekwiwalent?Aby ustalić wynagrodzenie za jeden dzień urlopu dyrektora szkoły, należy jego miesięczne wynagrodzenie podzielić przez liczbę 21.. Dyrektor korzystał z urlopu w dniach: 22-23 lutego 2018 r. (2 dni), 29-30 marca 2018 r. (2 dni), 3 kwietnia 2018 r. (1 dzień) oraz od 2 lipca do 3 sierpnia 2018 r.W przypadku zatrudnienia w szkole feryjnej za okres urlopu bezpłatnego przypadającego w czasie ferii nauczycielka nie nabywa prawa do urlopu uzupełniającego, a więc nie jest także uprawniona do ekwiwalentu, zgodnie z art. 66 ust.. Stałe składniki wynagrodzenia (płaca zasadnicza, dodatki: funkcyjny, za wysługę lat, motywacyjny) za styczeń powinny być wypłacone w przysługujących wicedyrektorowi wysokościach.Jak obliczyć i wypłacić ekwiwalent za urlop dla nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo od 1.09.2011 r. do 29.06.2012 r. w wymiarze 13/18.. Dyrektor korzystał z urlopu w dniach: 22-23 lutego 2018 r. (2 dni), 29-30 marca 2018 r. (2 dni), 3 kwietnia 2018 r. (1 dzień) oraz od 2 lipca do 3 sierpnia 2018 r. (25 dni).Urlop uzupełniający w ciągu roku szkolnego przysługuje również dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły, którzy na polecenie lub za zgodą organu prowadzącego szkołę nie wykorzystali urlopu w czasie ferii szkolnych z powodu wykonywania zadań zleconych przez ten organ lub prowadzenia w szkole inwestycji albo kapitalnych remontów.Odwołując się jednak do ogólnych przepisów prawa pracy, można stwierdzić, że dyrektor szkoły nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, w przypadku gdy wspólnie z nauczycielem postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie kolejnej umowy o pracę zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu poprzedniej umowy w tej samej szkole.Pytanie: Proszę o wskazówkę, jak należy wyliczyć średnią z godzin ponadwymiarowych dyrektorowi szkoły publicznej za okres urlopu wypoczynkowego, który obecnie wynosi 35 dni..

Ekwiwalent za urlop po stanie nieczynnym ..... 38 3.3.

Plan urlopów dla dyrektora szkoły ustala organ prowadzący, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.1.. Godziny ponadwymiarowe z miesięcy poprzedzających rozpoczęcie urlopuProszę o wskazówkę, jak należy wyliczyć średnią z godzin ponadwymiarowych dyrektorowi szkoły publicznej za okres urlopu wypoczynkowego, który obecnie wynosi 35 dni.. Za okres zatrudnienia nauczycielowi przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 51 dni (5,6 dnia x 9 miesięcy = 50,4 dnia, co w zaokrągleniu daje 51 dni).. W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy nauczycielowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.. W roku kalendarzowym nauczycielowi przysługuje 35 dni roboczych urlopu wypoczynkowego, do którego nabył prawo 1 stycznia, pełniąc funkcję dyrektora szkoły feryjnej..

Jak rozliczyć jego urlop wypoczynkowy za ten rok?

Nauczycielowi w przedstawionym stanie faktycznym nie przysługuje urlop uzupełniający do 56 dni, a tym bardziej ekwiwalent pieniężny.. Urlop ten może wykorzystać do 31 sierpnia bieżącego roku.Aby wyliczyć wynagrodzenie za ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy tego nauczyciela, dokonujemy następujących obliczeń: 1) średnia liczba godzin ponadwymiarowych: 12 godzin : 11 (liczba miesięcy z danego roku szkolnego poprzedzających miesiąc wypłaty ekwiwalentu) = 1,09;W placówce nieferyjnej wymiar urlopu dla nauczyciela (dyrektora placówki będącego nauczycielem) wynosi 35 dni roboczych.. Zasady obliczania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu za urlop tej grupy zawodowej zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 26 .urlopu wypoczynkowego.. Do stażu urlopowego zaliczamy bowiem 8 lat (art. 155 Kodeksu pracy).średnia urlopowa urlop wypoczynkowy dyrektora szkoły wynagrodzenie urlopowe wynagrodzenie urlopowe - jak liczyć Powiązane porady i dokumenty Średnia urlopowa za weekend przypadający między zwolnieniami lekarskimiPytanie: Dyrektor szkoły od 1 września 2018 r. przestanie pełnić swoją funkcję i będzie zajmował wyłącznie stanowisko nauczyciela placówki feryjnej tj. z prawem do 56 dni urlopu w skali roku..

2.W tym przypadku 1 miesiąc pracy odpowiada 5,6 dnia urlopu.

Poznaj prawa nauczyciela, którego stosunek pracy wygasa po stanie nieczynnym oraz obowiązki dyrektora szkoły związane z zakończeniem stanu nieczynnego przez nauczycieli.. Pytanie Czytelnika: Jestem nauczycielem plastyki zatrudnionym na czas nieokreślony w wymiarze 3 godzin tygodniowo.. Nauczyciel zatrudniony jest również w innej szkole w pełnym wymiarze.Z dniem 1 września nauczyciel, który nie był dotychczas zatrudniony w szkole, obejmuje w niej funkcję dyrektora.. Prawo do urlopu wypoczynkowego, a więc prawo do regeneracji sił jest uprawnieniem każdego pracownika.Kwestie te co do zasady reguluje Kodeks pracy (dalej jako k.p.), jednakże nauczyciele należą do jednej z nielicznych grup zawodowych, które posiadają odrębne regulacje w tym zakresie.Posts about ekwiwalent za urlop wypoczynkowy written by poradniaoswiatowa.. Za niewykorzystany urlop wypoczynkowy zgodnie z art. 66 Karty Nauczyciela nauczycielowi (dyrektorowi szkoły) należy się urlop uzupełniający lub ekwiwalent pieniężny.3.2.. W związku z tym nowy dyrektor będzie miał prawo do urlopu w wymiarze proporcjonalnym za okres od 1 września do 31 grudnia.W celu określenia liczby dni urlopu wypoczynkowego, które przysługują danemu pracownikowi należy ustalić lata nauki i dodać do nich okres zatrudnienia..

Raz 5,6 dnia, a raz 4,6 dnia urlopu za miesiąc pracy ..... 40 3.4.

1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm.W jaki sposób obliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy dyrektora szkoły, który w czerwcu 2018 r. przebywał na urlopie 8 dni i otrzymywał następujące składniki wynagrodzenia: wynagrodzenie zasadnicze - 3317 zł, dodatek za wysługę lat 20% wynagrodzenia zasadniczego - 663,40 zł, dodatek motywacyjny - 500 zł, dodatek funkcyjny - 700 zł?Urlop dyrektora szkoły Dyrektor szkoły, wicedyrektor szkoły, nauczyciel pełniący inne stanowisko kierownicze w szkole oraz nauczyciel zastępujący osobę na stanowisku kierowniczym (przez co .- Karta Nauczyciela - dalej KN, dyrektorowi szkoły przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów.. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop powinien być wypłacony w dniu, w którym pracownik nabywaNauczycielce, która z powodu stanu zdrowia przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia w okresie wakacji należy się ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.. W tym przypadku zastosowanie znajdzie przepis art. 64 ust.. Jeśli pracownik ukończył szkołę wyższą i nawiązał pierwszy w jego życiu stosunek pracy, wówczas będzie miał prawo do 20 dni urlopu wypoczynkowego.. Nauczycielowi zatrudnionemu w placówce feryjnej przysługuje urlop w czasie trwania tych ferii, w tym prawo do nieprzerwanego, 4-tygodniowego urlopu, zaś nauczycielowi pracującemu w placówce nieferyjnej - 35 dni urlopu, w tym 14 dni nieprzerwanego wypoczynku.. Nauczyciel w naturze wykorzysta 14 dni w czasie ferii zimowych i 8 dni w czasie ferii letnich, łącznie 22 dni.Z końcem lutego stosunki pracy nauczycieli, którzy zdecydowali się na przejście w stan nieczynny wygsają..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt