Odwołanie z funkcji wicedyrektora szkoły-wzór

Pobierz

Pozostało jeszcze 81 % treści.. można wysnuć wniosek, że kandydat na stanowisko dyrektora .Funkcję dyrektora szkoły powierza organ prowadzący (art. 36a ust.. 1 ustawy o systemie oświaty odwołuje ją z funkcji Wicedyrektora z dniem … sierpnia 2017 r.Powierzenie stanowiska kierowniczego w szkole publicznej oraz odwołanie z niego następuje w trybie przewidzianym w ustawie o systemie oświaty.Nie ma możliwości odwołania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w szkole za wypowiedzeniem z końcem roku szkolnego z inicjatywy dyrektora szkoły.Jeśli wicedyrektor szkoły lub inna osoba, której powierzono stanowisko kierownicze w szkole .Odwołanie dyrektora placówki bez wypowiedzenia w trakcie roku szkolnego możliwe jest tylko w sytuacjach wyjątkowych i nagłych, które mogą zdestabilizować jej funkcjonowanie.. zm.).Jako wicedyrektor szkoły złożyłem dyrektorowi rezygnację z pełniącego stanowiska 6 czerwca z 3 miesięcznym wypowiedzeniem.. Akt odwołania traktowany jest jako zarządzenie organu gminy.Odwołanie z funkcji kierowniczej Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące powierzania stanowisk kierowniczych w szkole i przedszkolu.Poznaj zasady powoływania dyrektora szkoły oraz wicedyrektora szkoły.. Ten sam organ może odwołać nauczyciela z tej funkcji m.in. w razie złożenia przez nauczyciela rezygnacji, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem (art. 38 ust..

Pobierz wzór pisma wicedyrektora w tej sprawie.

1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.Z orzecznictwa sądów wynika, że nauczycielowi, odwołanemu ze stanowiska wicedyrektora (także dyrektora) szkoły z naruszeniem przepisów prawa, przysługuje wyłącznie odszkodowanie, obejmujące dodatek funkcyjny za czas do upływu którego pełnienie funkcji miało trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące.Z tej przyczyny, w nieuregulowanym w wymienionych ustawach zakresie rozstrzygania sporów o powierzenie stanowiska dyrektora szkoły, ustalenie lub zmiany warunków jego pracy lub płacy, bądź odwołanie dyrektora szkoły z kierowniczego stanowiska pracy, dochodzi do posiłkowego i odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu pracy (art. 5 kp .W piśmie z czerwca 2017 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej poinformowała pełniącą funkcję Wicedyrektora tej Szkoły, że w związku z zakończeniem kadencji Dyrektora i działając na podstawie art. 37 ust.. Odwołanie zawierało również informację, że do dnia 31.12.2008 roku przysługuje mi dodatek funkcyjny.Odwołanie dyrektora szkoły lub placówki z zajmowanego stanowiska..

Stanowisko wicedyrektora szkoły (nazwa szkoły), ...

W szkole, w której zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora, powierzenia tego stanowiska i odwołania z niego dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej.Złożenie rezygnacji ze stanowiska kierowniczego w szkole w zasadzie nie pozwala dyrektorowi na odwołanie wicedyrektora z innych powodów niż jego rezygnacja (przez analogię do odwołania dyrektora - wyrok NSA z dnia 19 marca 2003 r., SA/Rz 1725/02, Pr.. Pracy 2003, nr 7-8, s. 60).Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t.. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe).Ponadto dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.Art.. A mówiąc dokładniej - rada może złożyć wniosek o odwołanie do odpowiedniego organu, by pozbawić nauczyciela stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w danej placówce czy szkole.Dz.. Jeżeli w szkole utworzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady .Odwołanie dyrektora szkoły może nastąpić jedynie z przyczyn wskazanych w przepisach prawa..

Wniosek o odwołanie musi spełniać określone wymogi formalne.

zm.).Nr 256, poz. 2572 z późn.. zm.) w szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii organu .W szkole, w której zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora, powierzenia tego stanowiska i odwołania z niego dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej zgodnie z zapisami art. 37 ust.. Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.Do odwołania nie wystarczy stwierdzenie, że współpraca źle się układa lub że dyrektor stracił zaufanie do nauczyciela sprawującego funkcję kierowniczą.. 7 września dyrektor informuje mnie że musi zasięgnąć odpowiednich opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego dając mi do zrozumienia że funkcję wicedyrektora mam nadal pełnić i ma to potrwać do końca miesiąca czyli do końca września, a w innej .Zgodnie z orzeczeniem SN z dnia z dnia 5 maja 1993 r., sygn.. W takim .Czy wicedyrektor, któremu powierzono pełnienie funkcji na okres jednego roku, może przed upływem tego czasu wystąpić do dyrektora o odwołanie go z pełnienia funkcji?.

W związku z powyższym zasadnym stało się odwołanie Pani/Pana z zajmowanego stanowiska wicedyrektora szkoły (pełna nazwa szkoły).

Dowiedz się, w jaki sposób możesz odwołać kadrę kierowniczą Twojej placówki.Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że kwestie związane z odwołaniem wicedyrektora szkoły ze stanowiska uregulowane zostały w art. 38 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty).. Rezygnacja jest tu nieskuteczna, bowiem grono pedagogiczne popiera wicedyrektora, natomiast nowo wybrany dyrektor, nie podając zasadnych argumentów, czeka na datę .W tym roku zmieniła się pani dyrektor i w dniu 16.09.2008 roku wręczyła mi odwołanie z dniem 1.09.2008 roku z funkcji wicedyrektora, powołując się na art. 37 Ustawy o systemie oświaty.. W okresie wypowiedzenia pracownik ma prawo do wynagrodzenia w wysokości przysługującej przed powołaniem nawet wówczas, gdy przestał pełnić funkcję.. Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę.. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.. 1 lub art. 38 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie przysługuje roszczenie o orzeczenie bezskuteczności .Powierzenia stanowiska wicedyrektora (podobnie jak innych stanowisk kierowniczych w szkole) i odwołania z niego dokonuje dyrektor, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły i rady pedagogicznej.. 1 pkt 1a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.. zm.) - dalej k.p., a odwołanie z tego stanowiska - do odwołania w rozumieniu art. 70 § 1 k.p., z uwzględnieniem szczególnych warunków odwołania, o jakich mowa w art. 38 u.s.o.. U. z 1998 r., Nr 21 poz. 94 z późn.. Dowiedz się, w jaki sposób możesz odwołać kadrę kierowniczą Twojej placówki.Zgodnie z art. 37 ustawy o systemie oświaty w szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej.Nauczyciel zajmujący stanowisko wicedyrektora może zostać z niego odwołany m.in. w przypadku złożenia rezygnacji.. Stanowi o tym Art.37.1 Ustawy o systemie Oświaty, a Art.38 dość precyzyjnie określa przyczyny jego odwołania.Oznacza to, że pracownik może zostać skutecznie odwołany w okresie każdej usprawiedliwionej nieobecności w pracy.. 2 z jego ust.. Prawo oświatowe - 1.. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.. Z prostego porównania art. 36 ust.. Odwołanie dyrektora szkoły lub placówki z zajmowanego stanowiska może nastąpić m.in. w przypadku wymienionym w art. 38 ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt