Skierowanie do hospicjum domowego druk 2021

Pobierz

Skierowanie do Pracowni Żywienia Dojelitowego.. DOMOWA OPIEKA HOSPICYJNA HOSPICJUM DOMOWE PW. PROROKA ELIASZA ul.. Jeżeli natomiast ktoś poszukuje małego kalendarzyka w formacie wizytówkowym, to również można taki dostać!. Wszystkie obowiązujące druki można pobrać ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia.. Hospicja w Polsce.. Skierowanie do Hospicjum Domowego.. Hospicjum domowego nie ogranicza dostępu chorego do świadczeń lekarza rodzinnego, pielęgniarki środowiskowej, pogotowia ratunkowego i pomocy doraźnej,adres e- mail: .. Podczas przyjęcia do opieki pacjent, lub w przypadku niezdolności chorego do wyrażania swojej woli, jego opiekun prawny, podpisuje oświadczenie, w którym wyraża zgodę na przebywanie pod opieką hospicjum.. KLAUZULA INFORMACYJNA (DRUK) 4.. Skierowanie do Hospicjum Domowego dla dzieci.. Wesoła 58, tel.. Mamy tu kalendarz trójdzielny (idealny do biura) oraz planszowe kalendarze w formatach A2 i B2.. poniedziałek 08.00 - 10.30 wtorek 15.00 - 18.00 środa 08.00 - 10.30 czwartek 08.00 - 10.00 (wizyty domowe), 15.30 - 18.00 piątek 08.00 - 09.30.. Zgoda na objęcie opieką i upoważnienie.. Polecam korzystać ze specjalnych druków dostarczanych przez hospicja (piszę o tym w dalszej części).Wymagane dokumenty: skierowanie do hospicjum domowego ( na druku do poradni specjalistycznej) z adnotacją o zakończonym leczeniu przyczynowym, ksero dowodu osobistego, ksero ubezpieczenia (RMUA, legit..

Skierowanie i wniosek o przyjęcie do hospicjum.

Podobnie dzień skierowania do szpitala i powrotu ze szpitala traktowany jest jako jeden osobodzień wykonany w zakładzie.. 882 064 387 26-050 Zagnańsk, Wiśniówka 38a, tel.. Skierowanie powinno być wystawione na druku skierowania, wypełnione odręcznie lub na komputerze.. Skierowania można dostarczać osobiście, listownie, faksem ( 32-609-22-44) lub mailem:łoszenie pacjenta do opieki odbywa się na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego lub innego specjalisty na druku skierowanie do poradni specjalistycznej.. Skierowanie do Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej.. Karta oceny w skali Barthel.. Wymagane dokumenty: skierowanie do hospicjum domowego lub stacjonarnego od .Hospicjum domowe: skierowanie.. word) PDF Rozmiar: 412.1 KiB Ilość pobrań: 1251.Druki dokumentów do pobrania na naszej strony internetowej ( link ).. UPOWAŻNIENIE OPIEKUNA DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW (DRUK) Druki w formie papierowej można pobrać z sekretariatu w godzinach jego otwarcia.W celu przyjęcia do hospicjum perinatalnego potrzebne jest skierowanie wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, zatrudnionego w ośrodku diagnostyki prenatalnej lub ośrodku kardiologii prenatalnej lub zakładzie genetyki, zawierające: nazwę poradni: hospicjum domowe dla dzieci; dane matki dziecka: imię i nazwisko, adres, PESELDokument do pobrania: Wniosek o wydanie skierowanie do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego Druki oraz zasady kierowania do hospicjum domowegoREJESTRACJA PACJENTÓW DO PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ, HOSPICJUM DOMOWEGO, ODDZIAŁU STACJONARNEGO tel..

Natomiast dzień przyjęcia do hospicjum i zgonu wykazywane są jako 2 osobodni.

Skierowanie musi zawierać: rozpoznanie: zgodnie z wykazem z numerem ICD-10; oświadczenie o zakończeniu leczenia przyczynowego; dowód osobisty; dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania ze świadczeń;Aby taka osoba mogła się tutaj znaleźć, należy dostarczyć skierowanie (druk znajduje się poniżej) wypełnione przez lekarza i podpisane przez samego pacjenta lub gdy on tego nie może uczynić, przez jego opiekuna, kopię dokumentacji medycznej- przede wszystkim potwierdzające rozpoznanie, SKIEROWANIE DO HOSPICJUM STACJONARNEGO - do pobrania.Hospicjum domowe.. Kserokopia dowodu osobistego i ubezpieczenia chorego .. Serdecznie zapraszamy!Dzień przyjęcia do hospicjum i wypisu wykazywany jest jako jeden w ogólnej liczbie zrealizowanych osobodni.. Do przyjęcia wymagane są: skierowanie do hospicjum wraz z orzeczeniem wystawione przez lekarza rodzinnego lub lekarza kierującego ze szpitala ( link ), ostatnia dokumentacja medyczna (wypis ze szpitala), zgoda pacjenta na pobyt w hospicjum ( link ),Pacjent został poinformowany o objawowym charakterze leczenia w Hospicjum i wyraża na nie zgodę, również w przypadku utraty świadomości.. 882 064 387Do objęcia opieką potrzebne jest skierowanie do hospicjum domowego / stacjonarnego wydane przez lekarza mającego umowę z NFZ z podaniem rozpoznania oraz ICD-10 spośród następujących, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 12 czerwca 2018 r.(Dz. U..

2018, poz. 1185):Jak powinno wyglądać skierowanie do hospicjum?

W razie utraty świadomości osobą upoważnioną do otrzymywania informacji o stanie zdrowia, dokumentacji (karty informacyjnej, karty zgonu, recept, zaświadczeń i skierowań) będzie:Skierowanie do hospicjum stacjonarnego od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego wraz z zaświadczeniem lekarskim.. DRUKI SKIEROWANIA NA ODDZIAŁ STACJONARNY (do pobrania tutaj)Druki do pobrania.. Szkolna 20 (I p).Title: pieczęć jednostki kierującej, adres, telefon Załącznik nr 33a do umowyDruki do pobrania .. emeryta-rencisty lub inny) dokument medyczny (wynik badania) potwierdzający chorobę nowotworową.Hospicjum domowe oferuje opiekę o charakterze ciągłym.. św. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach Caritas Diecezji Kieleckiej 25-363 Kielce, ul.. Druk skierowania można pobrać tutajSkierowanie do domowego hospicjum powinno zawierać: informacje na temat przebiegu choroby, dane z wywiadu lekarskiego, wyniki badań, pieczątkę lekarza, nazwę placówki posiadającej kontrakt z NFZ, kod choroby (zgodny z wykazem chorób, tzw. numerem ICD-10, czyli Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych),Warunkiem przyjęcia do hospicjum domowego jest: 1) przedstawienie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego; 2) wskazanie medyczne, a w szczególności fakt występowania u świadczeniobiorcy jednostki chorobowej, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, nierokującej nadziei na wyleczenie.Pacjenci objęci opieką prze zespół hospicjum domowego/ hospicjum domowego dla dzieci mają zapewniony całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza hospicjum, porady lekarskie w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 w miesiącu, całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu do .Na naszej hospicyjnej portierni są już dostępne kalendarze na 2021 rok ..

Wiemy już kiedy Pacjent może liczyć na opiekę hospicjum i kto może wystawić skierowanie.

Comments are closed.dokumentacja medyczna z przebytego leczenia (do wglądu); dane przychodni zdrowia i lekarza pierwszego kontaktu.. dokumenty na nr faksu 12 641 46 59 lub adres mailowy Skierowanie powinno być wystawione przez lekarza, w oparciu o aktualny stan kliniczny, po zbadaniu chorego.. Hospicjum Domowe ( kod 2180)- skierowanie do hospicjum domowego na druku: skierowanie do szpitala oddział: hospicjum domowe, lub skierowanie do poradni specjalistycznej: hospicjum domowe, - kserokopia dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia, - dokument uprawniający do świadczeń, np.: legitymacja emeryta / rencisty, NIP zakładu pracy, inny dokument .skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (druk " skierowanie do szpitala" oddział: "hospicjum stacjonarne"), rozpoznanie: zgodnie z wykazem (załącznik Nr 1 , do rozporządzenia MZ z dnia 29 sierpnia 2009 r.Nr 139, poz.1138) dowód osobisty, dokumentacja medyczna; informacja o aktualnie stosowanym leczeniu Szkolna 20, 16-050 Michałowo tel.. WNIOSEK O PRZYJĘCIE (DRUK) 3.. 12 641 46 59 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00.Domowe Hospicjum im.. Opieka ta obejmuje także rodziny pacjentów w czasie choroby i okresie osierocenia.. Rejestracja odbywa się wyłącznie drogą telefoniczną pod numerami telefonów podanymi obok.. ą Hospicjum Elbląskiego jest zapewnienie jak najlepszej opieki medycznej, psychologicznej, duchowej i socjalnej osobom nieuleczalnie chorym, dorosłym i dzieciom, będącym pod opieką hospicjum.. SKIEROWANIE (DRUK) 2.. Wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zakładu.Aby taka osoba mogła się tutaj znaleźć, należy dostarczyć skierowanie (druk poniżej) wypełnione przez lekarza i podpisane przez samego pacjenta lub gdy on tego nie może uczynić, przez jego opiekuna.. SKIEROWANIE I WNIOSEK O PRZYJĘCIE CHOREGO DO HOSPICJUM - DRUKI DO POBRANIA..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt