Oświadczenie o zagubieniu dowodu tymczasowego

Pobierz

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r.. Przy wniosku o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego wymagana będzie karta pojazdu, jeżeli była wydana (konieczność .Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.. Brak dokumentu pojazdu, czyli dowodu rejestracyjnego, należy niezwłocznie zgłosić w odpowiednim wydziale komunikacji.. W oświadczeniu o utracie dowodu rejestracyjnego korzystający powinien wskazać okoliczność - zgubienie, zniszczenie lub kradzież.. Przychodząc do urzędu, należy złożyć stosowne oświadczenie, a następnie uzupełnić specjalny wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego samochodu.W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego lub karty pojazdu - oświadczenie o utracie tych dokumentów składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.. Zagubiłeś pozwolenie czasowe (tymczasowy dowód rejestracyjny) od swojego pojazdu, a masz już gotowy stały dowód rejestracyjny?. W przypadku zniszczenia dokumentów - konieczny jest ich zwrot do Wydziału Komunikacji.na dowód czego otrzymałem/am paragon fiskalny.. Dowód albo paszport dla dziecka lub podopiecznego jest potrzebny, jeśli chcesz z nim wyjechać za granicę do jednego z krajów Unii Europejskiej, strefy Schengen lub .Oryginał zaświadczenia z Policji o kradzieży dowodu rejestracyjnego lub oświadczenie korzystającego o zagubieniu dowodu rejestracyjnego (Oświadczenie o zgubieniu dowodu rejestracyjnego powinno zawierać treść: "Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań art.223 k.k. oświadczam, że zgubiłem dowód .oświadczenie o utracie dowodu rejestracyjnego, własnoręczny podpis..

Treść oświadczenia o zagubieniu dowodu rejestracyjnego.

Należy jednak przygotować odpowiednie dokumenty i złożyć oświadczenie.Osoba składa oświadczenie o kradzieży lub zagubieniu dowodu osobistego.. Uszkodzony dowód osobisty: 3.. / podpis / *niepotrzebne skreślić5.. oryginał zaświadczenia OSKP z badań okresowych pojazdu; dowód rejestracyjny; W przypadku kradzieży dokumentów - wymagane jest również dostarczenie notatki policyjnej nt. zdarzenia.. Nie podlega karze, kto nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania, składa fałszywe zeznanie z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym.. Jednocześnie oświadczam, że nie dołączyłem/am paragonu fiskalnego do zwracanego towaru/usługi ponieważ:Dzieci do 18. roku życia NIE muszą mieć dowodu.. Oświadczenie o utracie tablic rejestracyjnych, karty pojazdu* Ja niżej podpisany/a .Przykładowe oświadczenie o utracie dowodu osobistego W przypadku małoletnich lub ubezwłasnowolnionych - zgłosić utratę dowodu może rodzic, opiekun prawny lub kurator ustanowiony przez sąd.n sprawdź, jakich dokumentów potrzebujemy w poszczególnych przypadkach - wtórnik dowodu rejestracyjnego i nalepki na szybę • oświadczenie o zagubieniu/zniszczeniu dokumentu - wtórnik tablic rejestracyjnych • oświadczenie o zagubieniu/zniszczeniu tablic (przy zagubieniu/zniszczeniu tablic)Wypełniony "Wniosek o wydanie wtórnika" (WSO-31) - wniosek wypełnia właściciel składając stosowne oświadczenie w o utracie dowodu rejestracyjnego..

to oświadczenie rozwiąże Twój problem.

wymagane jest pisemne oświadczenie Korzystającego z podaniem okoliczności zagubienia z powołaniem się na art.233 Kodeksu .. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu utraty lub uszkodzenia dowodu Wypełnij ten punkt tylko, jeśli jesteś poza granicami kraju i składasz wniosek pocztą lub faksem.. Czas oczekiwania na nowy dowód rejestracyjny wynosi ok. 30 dni.. Nr 139, poz.993 z późn.. zm.) - rozdział 8.Co zrobić, gdy zgubiłem dowód rejestracyjny za granicą?. Pobierz w formacie.pdf Pobierz w formacie.jpg* Kto, składaj ąc zeznania maj ące słu żyć za dowód w post ępowaniu s ądowym lub innym prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawd ę lub zataja prawd ę, podlega karze pozbawienia wolno ści do lat 3 na podst. art. 233 § 1 ustawy z dn. 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88. poz. 553 z 1997 r z pó źn.. oświadczam, że dowód rejestracyjny o numerze .. został skradziony/ zgubiony*.. (podać okoliczności kradzieży lub zagubienia) Pouczenie - art. 233 kk § 1..

Pobierz oświadczenie o utracie pozwolenia czasowego (dowodu tymczasowego).

Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu§ 3.. Osoby, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub nie mają zdolności do czynności prawnych, a mają 18 lat i mieszkają w Polsce, MUSZĄ mieć dowód.. Bank przekaże informację o utracie dowodu innym bankom, operatorom komórkowym i wielu różnym firmom.. Zgłoś utratę dowodu w banku, nawet jeśli nie masz konta bankowego.W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego trzeba udać się do wydziału komunikacji właściwego starostwa.. Dzięki temu zadbasz o swoje bezpieczeństwo i ochronisz się przed oszustami.. Za posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia utraty lub uszkodzenia .Tam trzeba złożyć oświadczenie o utracie dowodu rejestracyjnego osobiście lub mieć takie oświadczenie podpisane przy notariuszu przez osobę, która zgubiła dowód rejestracyjny.. to oświadczenie rozwiąże Twój problem.. Prawidłowo sporządzone pismo zawiera odwołanie do art. 233 Kodeksu Karnego .Skup aut - Autokasacja - Części używane Miejscowość, data: .. W czasie oczekiwania na wyrobienie dowodu rejestracyjnego, dokumentem dopuszczającym samochód do ruchu jest pozwolenie czasowe.oświadczenie właściciela pojazdu o utracie dowodu rejestracyjnego, dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC, jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, to wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli wraz z dokumentem potwierdzającym udzielenie pełnomocnictwa lub oświadczenie, iż działa .Oświadczenie składam z powodu utraty dowodu rejestracyjnego, tablic/y/ rejestracyjnych /ej/* wraz z wnioskiem o wydanie wtórnika..

Wtórnik dowodu z powodu braku miejsca na badania techniczne.

…………………………….. …………………….……… (imię i nazwisko .Pobierz Dokument: Oświadczenie o utracie pozwolenia czasowego (dowodu tymczasowego) Zagubiłeś pozwolenie czasowe (tymczasowy dowód rejestracyjny) od swojego pojazdu, a masz już gotowy stały dowód rejestracyjny?. Możemy zająć się sprawą - proszę o kontakt.Title: OŚWIADCZENIE O ZAGINIĘCIU KARTY POJAZDU Author: Optiplex745 Last modified by: 755 Created Date: 1/14/2015 8:57:00 AM Company: Everest Other titlesOprócz wymienionych dokumentów trzeba zabrać ze sobą: tablice rejestracyjne (w celu wymiany naklejek legalizacyjnych), dowód wykupienia polisy OC, kartę pojazdu (jeśli takowa została wydana), oświadczenie o utracie dowodu rejestracyjnego oraz wyciąg z rejestru badań technicznych stacji kontroli pojazdów z terminem ważności badania .wniosek o wydanie wtórnika dowodu osobistego - możesz znaleźć go w internecie lub otrzymać w Wydziale Komunikacji, oświadczenie o utracie dowodu osobistego, dowód osobisty, wynik ostatniego badania technicznego pojazdu (oczywiście pozytywny), umowę zakupu ubezpieczenia OC, tablice rejestracyjnego.Jeśli zgubiłeś dowód rejestracyjny i chcesz uzyskać duplikat, do wniosku załącz dodatkowo oświadczenie o utracie dokumentu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt