Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 2021 wzór

Pobierz

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021 Udział w elektronicznej rekrutacji możliwy jest jedynie w przypadku, gdy wydrukowany i podpisany przez rodzica wniosek zostanie złożony w szkole ponadpodstawowej I wyboru lub zostanie załączony w formie skanu w elektronicznym systemie rekrutacji.Wzór podania o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.. * - w przypadku składania wniosku o przyjęcie do większej liczby szkół proszę o wskazanie kolejności wyboru szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych - kolejność wskazań jest istotna w procesie rekrutacji: 4 -letniego Liceum Ogólnokształcącego:Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2020/2021 dla uczniów ośmioletniej szkoły podstawowej Technikum Nr 1 5 - LETNIE IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 4 - LETNIE Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 3- LETNIE Technik logistyk dietetyczne Operator obrabiarek skrawających(pełna nazwa szkoły ponadpodstawowej, ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość) Wypełniają: uczeń i rodzice / opiekunowie prawni.. W szczególności mam świadomość przysługujących komisji rekrutacyjnej rozpatrującej niniejszy wniosek uprawnień do potwierdzania okoliczności wskazanych w powyższych oświadczeniach.. DANE OSOBOWE KANDYDATA imię drugie imięWNIOSEK O PRZYJĘIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ rok szk..

2020/2021 Ubiegam się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej I Liceum Ogólnokształcącego im.

Jacka Kaczmarskiego, ul. Klikowicza 4, 11-015 Olsztynek.. go o świadectwo ukończenia szkoły.składanie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godz. 15:00 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół, do których kandydujeRok szkolny 2021/2022: Oświadczenie Nr 1: Rok szkolny 2021/2022: Oświadczenie Nr 2: Rok szkolny 2021/2022: Oświadczenie Nr 2 - klasa sportowa: Rok szkolny 2021/2022: Oświadczenie Nr 3: Rok szkolny 2021/2022: Oświadczenie Nr 4: Rok szkolny 2021/2022: Oświadczenie Nr 5: Rok szkolny 2021/2022: Oświadczenie Nr 6: Rok szkolny 2021/2022: Potwierdzenie woli: Rok szkolny 2021/2022: Informacja dla Rodziców dot.. rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 .ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W TRZEMESZNIE 62-240 Trzemeszno tel.. od 31 lipca - do 4 sierpnia br. - termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.Plik wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 2019 wzór.pdf na koncie użytkownika ngodinhgiang • Data dodania: 24 lip 2020 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Podanie - wzór dokumentu..

Informacja o uczniu skierowanym do przyszłego wychowawcy i pedagoga szkoły ponadpodstawowej 1.

poleca 82 %WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ kandydata do klasy I w roku szkolnym 2019/2020 1.. Podanie to z reguły pismo w formacie A4 skierowane do władz, wyższych instytucji, firm lub osób.. Mam świadomość, że brakWniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej - w nim uczeń zamieszcza nazwy placówek, do których aplikuje; Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; Zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty; Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (w przypadku szkoły branżowej);ponadpodstawowej w roku szkolnym 2021/2022.. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania kandydata do szkoły będę zobowiązany(a) potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły w terminie podanym w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego.. Zazwyczaj każde podanie ma swój własny, indywidualny wzór, lecz .Wzór wniosku o dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika do kształcenia ogólnego w nowych typach szkół (dotyczy postępowań wszczętych począwszy od 1 stycznia 2020 r.) Wzór _wniosku _o _dopuszczenie _do _użytku _szkolnego _podręcznika _do _kształcenia _ogolnego _w _nowych _typach _szkół _(dotyczy _postępowań _wszczętych ..

Proszę o przyjęcie dziecka wskazanego w tabeli I. niniejszego wniosku do szkoły tabela III.

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021 1.. Jakie zainteresowania rozwijałeś / rozwijałaś w okresie nauki w szkole podstawowej, szkolePo wypełnieniu i podpisaniu formularzy, każdy z wniosków należy w odpowiednim terminie dostarczyć do każdej z wybranych szkół (w roku 2021 można to zrobić drogą elektroniczną).. DANE IDENTYFIKACYJNE KANDYDATA Imię* Nazwisko* PESEL* Data urodzenia* dzień miesiąc rokWniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach: od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00.. - termin na złożenie wniosku,Podanie o przyjęcie do innej klasy składa się na ręce dyrektora szkoły, do której uczeń chce się przenieść albo w ramach której chce zmienić jedynie klasę.Jeśli uczeń nie jest jeszcze pełnoletni (nie ukończył 18 lat), w jego imieniu wniosek składa jego opiekun prawny np. rodzic.. Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu ogólnym z biologią i chemią jako przedmiotami rozszerzonymi lub do klasy gdzie przedmioty są do wyboru przez ucznia na rok szkolny 2020/2021.niniejszy wniosek..

2020/2021 Ubiegam się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej Technikum Hotelarsko - Gastronomicznego, ul. Zamkowa 6, 11-015 Olsztynek.

Dane osobowe kandydata PESEL * Imię NAZWISKO Drugie imię Data urodzenia Miejsce urodzenia (miejscowość/powiat/województwo)Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których .WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ TECHNIKUM 5 l w Zespole Szkół nr1 w Białej Piskiej na rok szkolny 2021/2022 Technikum kształcącego w zawodzie: technik programista technik żywienia i usług gastronomicznych technik pojazdów samochodowych technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki technik organizacji reklamy technik ekonomistaWNIOSEK O PRZYJĘIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ rok szk.. Proszę o przyjęcie dziecka wskazanego w tabeli I. niniejszego wniosku do szkoły tabela III.. +48 614 154 355 lub 883988843 plac Kosmowskiego 5 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ Proszę o przyjęcie do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021 Liceum Ogólnokształcącego o profilu: Technikum: PRZYRODNICZYMJeżeli na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej masz wpisane dodatkowe osiągnięcia, które mają wpływ na wynik rekrutacji - przeczytaj uważnie materiał Kryteria przyjęć uczniów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Płoński na rok szkolny 2020/2021 dostępny na stronie internetowej naboru - przynieś po jednej kopii zaświadczeń i dyplomów konkursów, w przeciwnym razie nie będziesz miał przydzielonych dodatkowych punktów.1) wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 2) dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów uzupełniających - ZAŁĄCZNIK NR 1; 3) wzór oświadczenia o wielodzietności rodziny kandydata - ZAŁĄCZNIK NR 2; 4) zasady punktowania osiągnięć kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021-2022 - ZAŁĄCZNIK NR 3;serwisu internetowego można będzie: wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły, zapoznać się z kryteriami i zasadami punktacji, mieć stały dostęp do poradników, dokumentów, wzorów oświadczeń.. DANE OSOBOWE KANDYDATA imię drugie .HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021.. Jeśli uczeń jest pełnoletni, składa wniosek sam, we własnym imieniu.Wnioski o przyjęcie do klas pierwszych szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja do 21 czerwca, a w przypadku oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych, wstępnych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania sportowego oraz oddziałów, do których obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych .. uzupełnić wniosek do szkół ponadpodstawowych.. W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych biorą udział:Nr wniosku: «Image:Kandydat_KodKreskowy» POSP Strona 1 z 4 WNIOSEK O Wypełnia jednostkaPRZYJĘCIEData KANDYDATA DO złożenia: SZKOŁYGodzina PONADPODSTAWOWEJzłożenia: Pola zaznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia w formularzu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt