Kwestionariusz osobowy o przyjęcie do pracy

Pobierz

Imię (imiona) i nazwisko .. 2.Co podać w kwestionariuszu dla kandydata do pracy.. do pracy Czy dziecko ma problemy zdrowotne o których powinna wiedzieć pielęgniarka szkolna lub wychowawca ?. Rozróżniamy kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz kwestionariusz osobowy pracownika.. zm.) oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem.Rozdział 1.. Świadczy o tym art. 94 Kodeksu Pracy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 roku, który brzmi: W dodatku pracodawca ma obowiązek .2.. Data urodzenia .. 3.Kwestionariusz osobowy to druk wypełniany przez pracownika.. 2.Kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Straży Granicznej nie podlega zwrotowi.. Umowa o pracę może zostać zawarta na: okres próbny, czas określony, czas nieokreślony.. dane osobowe.Bardzo ważną rolę na etapie zatrudniania pracownika odgrywa dokumentacja pracownicza (kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę, kwestionariusz osobowy dla pracownika, umowa o pracę, informacja o warunkach zatrudnienia, zlecenie przekazywania wynagrodzenia na rachunek bankowy, oświadczenie pracownika dla celów podatkowych PIT-2).Posiadając dane osobowe kandydata, uzyskane na podstawie kwestionariusza osobowego, pracodawca może przygotować umowę, którą obie strony stosunku pracy powinny podpisać.. Opublikowany przez:Kwestionariusz osobowy to druk wypełniany przez pracownika, który zawiera jego dane osobowe..

Kwestionariusz osobowy dla pracownika.

2) Podanie niepełnych danych może być powodem przedłużeni a postępow ania kwalifikacyjnego.. 892, z późn.. W przypadku braku miejsca w kwestionariuszu można składać informacje na dodatkowym arkuszu.. To zaraz obok umowy najważniejszy dokument dla pracodawcy, który zobowiązany jest do prowadzenia akt pracowniczych.. Nie ma jednak znaczenia, jak nazwany zostanie do- kument zawierający ww.. Wypełnienie kwestionariusza i uzyskanie pozytywnych ocen w poszczególnych etapach, nie jest równoznaczne z przyjęciem do służby w Służbie Ochrony Państwa.. Data urodzenia .. 3.ubiegającego się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej) Uwagi: 1.Proszę czytelnie wpisać wyczerpujące odpowiedzi na wszystkie pytania.. 3) Podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdziwych danych stanowi podstawę odmowy przyjęciaPosiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz wnioskowania o ich poprawienie, Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn.. Jednakże przyjąć należy, iż kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie powinien zostać podpisany przed zawarciem umowy o pracę, zaś kwestionariusz osobowy dla pracownika - po zawarciu umowy o pracy.KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE..

Kwestionariusz osobowy.

Miejsca pracy lub słuŜby, inne źródła utrzymania, takŜe za granicą (proszę podać takŜe okresy .. się Pan(i) o przyjęcie do słuŜby w MON, Policji, StraŜy Granicznej, UOP, ABW, AW, SłuŜbie Więziennej .kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierające dane osobowe zgodnie z art. 221 § 1 kodeksu pracy (wzór w załączeniu) pisemne podanie o przyjęcie do pracy kierowane do Dyrektora Aresztu Śledczego w Krakowie,1) pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, 2) wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B), 3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu w momencie składania oferty),Podanie danych nieprawdziwych lub ich zatajenie będzie powodem odmowy przyjęcia do służby w CBA.. Każdy poszukujący pracy obywatel może - ma prawo - wysłać podanie do działu kadr wybranego przez siebie zakładu pracy, a nuż się uda.Podanie niepełnych lub niezgodnych z prawdą danych może być powodem odstąpienia od dalszego postępowania kwalifikacyjnego..

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Zapoznałem(am) się z treścią pouczenia: .……………………… (data i podpis kandydata) KWESTIONARIUSZ OSOBOWY kandydata do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym 5/ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik); 6/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (załącznik); 7/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (załącznik); Dane osobowe, o jakie może poprosić kandydata przyszły pracodawca, nie są wystarczające do kontynuacji procesu zatrudnienia nowego pracownika.1.. Imię (imiona) i nazwisko .. Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy 7 Wzór kwestionariusza osobowego ma charakter pomocniczy i nie należy go trakto-wać jako formularza obowiązującego pracodawców (§ 1 ust.. Imię (imiona) i nazwisko .. 3.Podanie niepełnych lub nieprawdziwych danych może być podstawą odstąpienia od opracowania kadrowego, jakKWESTIONARIUSZ OSOBOWY.. Imię (imiona) i nazwisko Data urodzenia Dane kontaktowe ( wskazane przez osobę ubiegająca się o zatrudnienie) Wykształcenie (nazwa szkoły i rok jej ukończenia)KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 1.. Nadmieniam, iż posiadam wykształcenie [średnie, wyższe], ukończyłem [szkołę, studia] w [miejscowość]..

Przebieg pracy zawodowej.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania.. Ozna-cza to, że pracodawca może stosować własny wzór kwestionariusza, dostosowując go doZałącznik.. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 2. kwestionariusz osobowy dla pracownika, 3. umowa o pracę, 4. wypowiedzenie warunków umowy o pracę, 5. rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, 6. rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia, 7. rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia.. Pracodawca może wymagać podania następujących danych: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe;Kwestionariusz osobowy jest dokumentem związanym ze stosunkiem pracy, zawierającym dane osobowe osoby ubiegającej się o zatrudnienie.. Wypełnienie przez kandydata do pracy kwestionariusza jest najprostszym sposobem na uzyskanie od niego tych danych.. Podanie o pracę piszemy i dostarczamy do firmy, która wcale nas o to nie prosiła, nie ogłaszała się w UP czy w prasie jako dokonująca naboru, poszukująca pracowników.. Pobierz:Zgodnie z obowiązującymi przepisami możemy w nim zapytać o: imiona i nazwiska, imiona rodziców, datę urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dodatkowe uprawnienia, umiejętności, numer pesel oraz ewentualnie o imiona i nazwiska dzieci (jeśli dane te są potrzebne do zgłoszeń do ZUS-u).Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy .. Szkoły Podstawowej nr 3 w Barczewie .. nr tel.. Dane do celów ewidencyjnych (w tym dane adresowe miejsca zamieszkania) .. Jest dokumentem związanym z umową o pracę, który zawiera podstawowe dane osobowe.. Z poważaniem [imię i nazwisko]Ustawodawca nie określił terminu, w jakim powinny zostać podpisane oba kwestionariusze.. Wielkość.. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE.. Sprawdź, jakie pytania mogą zawierać!KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 1. .. z art. 6 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE/2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i .1) Kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Agencji Bez pieczeństwa Wewnęt rznego nie podlega zwrotowi.. Kwestionariusz osobowy nie podlega zwrotowi.Kwestionariusz osobowy kandydata do służby (Plik PDF - 0,7 MB) Ankieta bezpieczeństwa osobowego (Plik PDF - 4,2 MB) Kwestionariusz osobowy kandydata do służby (Plik PDF - 0,6 MB) - obowiązuje kandydatów, którzy przystąpili do postępowania kwalifikacyjnego przed 18 kwietnia 2012 r.Prośbę swoją motywuję chęcią pracy w Policji z racji predyspozycji i zainteresowań - swoją przyszłość zawsze wiązałem ze służbami mundurowymi..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt