Kto składa wniosek o zasiłek rehabilitacyjny

Pobierz

Dokument ten nie jest wymagany jeśli wniosek składa ubezpieczony będący osobą prowadzącą pozarolniczą działalność,wywiad zawodowy z miejsca pracy (formularz OL-10) - nie jest konieczny, jeśli Twoja niezdolność do pracy powstała po okresie ubezpieczenia, składasz wniosek o przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego lub prowadzisz działalność pozarolniczą.Okres pobierania zasiłku chorobowego może okazać się niewystarczający, aby w pełni powrócić do zdrowia.. Kompletną dokumentację należy złożyć do ZUS na co najmniej 6 tygodni przed zakończeniem okresu zasiłkowego (zgodnie z pouczeniem zamieszczonym na druku ZUS Np-7).Wniosek o zasiłek rehabilitacyjny, który musisz wypełnić wraz z płatnikiem składek (czyli pracodawcą); Zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza, który prowadził twoje leczenie; Wywiad zawodowy z twojego miejsca pracy (druk powinien zostać dostarczony przez płatnika składek).Zasiłek rehabilitacyjny zakończył mi się 17 czerwca 2013 r. był przyznany na okres 3-ch miesięcy po 182 dniach choroby.. Wówczas w ZUS należy złożyć w taki sposób otrzymane oświadczenie o konieczności poddania się rehabilitacji oraz zaświadczenie pracodawcy wystawione na druku ZUS-Z3 lub ZUS-Z3a.Trzeba pamiętać o tym, że świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do odzyskania zdolności do pracy - nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy..

W tym celu jednak pracodawca musi złożyć odpowiedni wniosek na druku Z-3 oraz zwolnienie lekarskie.

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne Np-7.. Możemy je otrzymać wtedy, gdy wyczerpaliśmy już okres zwolnienia lekarskiego (182 lub 270 dni), jesteśmy nadal niezdolni do pracy, ale dalsze leczenie lub rehabilitacja dają nadzieję, że do niej wrócimy.Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne na druku ZNp-7 (Oświadczenie dla celów świadczenia rehabilitacyjnego).. Jeżeli pracownik przedstawił kolejne zwolnienie lekarskie, pracodawca występuje do ZUS o wypłacanie dalszego zasiłku chorobowego.Po wyczerpaniu limitu 33 dni dalsze wypłacanie zasiłku chorobowego przejmuje na siebie ZUS.. Gdy przyjdzie nam zwolnić pracownika, który akurat przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym, należy wcześniej zapoznać się z obowiązującymi w prawie przepisami i możliwościami.. Kto może go złożyć?. Z tego obowiązku zwolniony jest pracodawca zatrudniający powyżej 20 osób.Data publikacji: 16 sierpnia 2012 r. Pytanie: Pracownik obsługi przebywa na zasiłku chorobowym (niedługo mija 182 dni) kto powinien pilnować żeby wniosek o świadczenie rehabilitacyjne zostało dostarczone w odpowiednim terminie do ZUS-u pracownik czy pracodawca?Podstawowym kryterium dla lekarza jest fakt, czy pacjent rokuje powrót do pracy.. Wynosi on 182 dni albo 270 dni, jeżeli niezdolność do pracy przypada na okres ciąży albo została spowodowana gruźlicą.Okres pobierania zasiłku chorobowego może okazać się niewystarczający, aby w pełni powrócić do zdrowia..

W tej sytuacji wniosek trzeba by składać już teraz, aby ZUS miał czas na decyzje,Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne.

W takim przypadku chory pracownik może wystąpić z wnioskiem o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego.Wniosek o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego W przypadku choroby pracownik w pierwszej kolejności otrzymuje od pracodawcy wynagrodzenie chorobowe, które jest wypłacane w zależności od wieku osoby chorej, przez 33 dni lu b 14 dni w wymiarze rocznym.Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje m.in. ubezpieczonemu przedsiębiorcy, który po wykorzystaniu okresu zasiłkowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie tej zdolności.. W tym też kontekście, zgodnie z art. 152 Kodeksu: "§ 1.. Pracodawca powinien pouczyć pracownika o prawie ubiegania się o świadczenie rehabilitacyjne.. Osoba, która stała się niezdolna do pracy, w pierwszej kolejności ma prawo do zasiłku chorobowego.Druk ZUS Np-7 - Oświadczenie do celów świadczenia rehabilitacyjnego powinien być przez ubezpieczonego złożony w ZUS co najmniej na 6 tygodni przed zakończeniem okresu zasiłkowego.. Żeby zachować ciągłość wypłaty świadczeń wniosek musi trafić do ZUS, co najmniej 1,5 miesiąca przed zakończeniem zwolnienia.Świadczenie rehabilitacyjne jest przyznawane na wniosek ubezpieczonego..

Za okres zwolnienia lekarskiego do 33 dni w ciągu roku pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy wypłacany przez pracodawcę.

Jak ma się sprawa świadczeń podczas rehabilitacji a urlop chorobowy?. Jakie dokumenty należy dostarczyć?Pracownik, który po zakończeniu okresu pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego jest nadal niezdolny do pracy, może ubiegać się o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy.. Jeżeli to ZUS będzie nam wypłacał pieniądze, dodatkowo .Trzeba pamiętać, że świadczenie rehabilitacyjne przysługuje dopiero po wykorzystaniu całego limitu zwolnienia lekarskiego.. Świadczenie rehabilitacyjne - dokumenty.. Złożyłam do ZUS o przedłużenie zasiłku chorobowego lecz dostałam odmowę tj. orzeczono, że nie jestem niezdolna do pracy.Z zasiłku wyrównawczego może skorzystać pracownik, który od wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy lub lekarza orzecznika ZUS otrzymał specjalne orzeczenie.. W takim przypadku osoba zainteresowana może wystąpić z wnioskiem o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego.. Decyzja o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego jest wydawana na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS.wniosek o świadczenie rehabilitacyjne (ZNp-7) - oprócz ciebie druk musi wypełnić również płatnik składek (na przykład twój pracodawca), wypełniony i podpisany wniosek w części, którą ty musisz wypełnić, możesz wysyłać przez PUE ZUS, zaświadczenie o stanie zdrowia (OL-9) - druk wypełnia lekarz, który prowadzi twoje leczenie, lekarz może złożyć ten dokument przez .Zasiłek - a właściwie świadczenie rehabilitacyjne - jest przyznawane wszystkim osobom, jakie podlegały ubezpieczeniu chorobowemu w związku z wykonywanym zajęciem zarobkowym.Jakie świadczenia rehabilitacyjne możemy uzyskać?.

Po wyczerpaniu okresu zasiłkowego, który w Polsce wynosi 182 dni, możliwe jest rozwiązanie umowy ...Komu przysługuje urlop rehabilitacyjny?

W przypadku pracowników, którzy ukończyli 50 lat, jest to 14 dni.. Kiedy możemy wystąpić o świadczenia rehabilitacyjne?. Przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej niż przez 12 miesięcy.Świadczenie rehabilitacyjne stanowi pewnego rodzaju kontynuację zasiłku chorobowego.. Pracodawca musi skompletować jego wniosek o rentę, jeżeli pracownik zwróci się do niego z taką prośbą.Zasiłek ZUS wypłaca także duchownym, którzy są ubezpieczeni.. 1 Osoba przebywająca na zasiłku chorobowym, która wciąż jest niezdolna do pracy, ma prawo złożenia wniosku świadczenie rehabilitacyjne.wniosek o świadczenie rehabilitacyjne na druku ZUS Np-7, zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza leczącego na druku ZUS N-9, wywiad zawodowy z miejsca pracy na druku ZUS N-10.. Dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza powinny rokować odzyskanie zdolności do pracy.. Jeżeli rokuje lekarz wypisuje zaświadczenie o stanie zdrowia, a Pracodawca składa wniosek o świadczenie rehabilitacyjne, jeżeli nie rokuje to składa wniosek o rentę..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt