Jak wypełnić skierowanie na badania lekarskie nauczyciela urlop zdrowotny

Pobierz

Krok 1.. Nauczyciel składa wniosek o …Dyrektor szkoły może skierować nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania oraz nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, bez względu na …Udziela nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie orzeczenia lekarskiego, Na wniosek nauczyciela, ma obowiązek wydania skierowania na …Skierowanie na badania powinno zawierać w pierwszej części dane osobowe pracownika: imię i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL …Niezwykle istotne jest określenie, na jakie badanie jest kierowany pracownik.. 10a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zwanego dalej "skierowaniem na …Dowiedz się, kiedy wystawić skierowanie na badania kontrolne nauczycielowi powracającemu z urlopu zdrowotnegoWobec powyższego należy uznać, że powinien Pan skierować nauczyciela na badanie po raz kolejny.. Dyrektor wydaje nauczycielowi skierowanie do lekarza medycyny pracy - należy …Skierowanie na badania do jednostki służby zdrowia, z którym szkoła zawarła umowę w zakresie badań z medycyny pracy, wystawia na pisemny wniosek nauczyciela … Działając na podstawie art. 73 ust.. Jeśli nauczyciel nie przyniesie zaświadczenia od lekarza, do …Pobierz wzór wniosku nauczyciela o wydanie skierowania na badanie lekarskie w celu orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowiaNastępnie dyrektor szkoły wydaje skierowanie na badania lekarskie po wcześniejszym sprawdzeniu czy nauczyciel spełnia warunki formalne do uzyskania prawa do …lekarz medycyny pracy wydaje orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia; w orzeczeniu określa czas potrzebny na …Poleć znajomemu..

Skierowanie na badanie lekarskie.

Data publikacji: 6 kwietnia 2018 r. Pytanie: W jakim terminie nauczyciel po zakończeniu …KROK 3.. Dyrektor weryfikuje, czy przesłanki formalne udzielenia urlopu są spełnione …Nauczyciel: • Składa do dyrektora szkoły wniosek o wydanie skierowania na badania lekarskie w celu wydania orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu …Na dwa tygodnie przed terminem, w którym kończy się urlop zdrowotny nauczyciela dyrektor szkoły musi wydać mu skierowanie na badanie kontrolne, które …W skierowaniu na badania lekarskie należy: 1) określić stanowisko pracy (nauczyciel), 2) dokonać opisu warunków pracy uwzględniających informacje o występowaniu na …Procedura postępowania z wnioskami o urlop zdrowotny, które zawierają skierowanie na turnus rehabilitacyjny lub leczniczy ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt