Forma złożenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny

Pobierz

1590 orzeczeń dotyczących .Najważniejszym elementem zapewniającym prawidłowość wezwania do złożenia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny jest uzasadnienie wątpliwości zamawiającego wobec wartości oferty.forma wyjaśnień rażąco niskiej ceny w Orzeczeniach KIO, SO, UZP, ETS, TSUE, SN, SA, NSA, GKO, Prasa, ZA, Forum, Inne oraz Prawo.. 224 ust.. Niestety często zdarza się, że termin ten jest wykorzystywany przez zamawiających do próby pozbycia się wykonawców.Ocena złożonych przez wykonawcę wyjaśnień oraz dowodów stanowi podstawę do uznania bądź nie, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.. Pytanie do wykonawcy powinno wskazywać elementy oferty, które podczas jej badania wzbudziły wątpliwości i co do których zamawiający oczekuje wyjaśnień.Kiedy otrzymujesz wezwanie do złożenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny jedną z ważniejszych rzeczy dla Ciebie jest termin.. 1 pkt 1 i 10 pzp.Poleć znajomemu.. Praktyka, w tym orzecznictwo KIO, pokazuje, że wielu zamawiających ma z tym niemałe problemy.Rwnież w przypadku art. 224 ust.. 1 pkt 1 (odwołującego się do matematycznej formuły) obowiązek badania rażąco niskiej ceny nie ma charakteru automatycznego, bowiem zamawiający może nie żądać wyjaśnień, jeśli ustali, że rozbieżność pomiędzy ceną oferty a wartością zamwienia bądź średnią arytmetyczną cen wszystkich złożonych ofert wynika z okoliczności oczywistych, ktre nie wymagają wyjaśnienia.Z art. 90 ust..

Wezwanie do złożenia wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny powinno mieć formę pytań.

1 nPZP przewiduje bowiem, że jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający obligatoryjnie żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia stosownych dowodów.Krajowa Izba Odwoławcza i sądy okręgowe wielokrotnie podkreślały w swoich orzeczeniach, że wyjaśnienia składane w odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny powinny być wyczerpujące i szczegółowe, odnoszące się do konkretnych okoliczności złożonej oferty, a także zawierać wskazanie konkretnych elementów mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny (por. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 7 listopada 2014 r., sygn..

5 nPZP, zgodnie z którą w momencie gdy Zamawiający wzywa wykonawcę do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, to na wykonawcy ciąży obowiązek wykazania tej okoliczności.

Obowiązki w tym zakresie określa art. 224 ustawy Pzp.Zgodnie z art. 224 ust.. Dodano: 29 grudnia 2014. akt KIO 2185/14; wyrok Sądu .Rażąco niska cena - aspekty praktyczne.. Termin w jakim powinieneś udzielić odpowiedzi.. 1602 orzeczenia dotyczące ustawy .. 2 pkt 1 pzp zamawiający zobowiązany jest wezwać wykonawcę do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny w przypadku, gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od: wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust.. 3 ustawy Pzp wynika, iż zamawiający obowiązany jest do odrzucenia na tej podstawie oferty nie tylko w sytuacji, gdy ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, iż oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, ale również w sytuacji nie udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień.Istotą wyjaśnień jest rozwianie wątpliwości co do pewnych okoliczności: w przypadku wyjaśnień odnoście ewentualności zaoferowania rażąco niskiej ceny - przedstawienie przekonującej argumentacji, przytoczenie zobiektywizowanych przesłanek pozwalających na skalkulowanie ceny na niskim poziomie, wykazanie, że cenę skalkulowano prawidłowo, w sposób uwzględniający wszystkie istotne czynniki, wreszcie - załączenie dowodów.Dodano: 7 lutego 2021. Zamawiający w ustawowo określonych okolicznościach żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu zawartych w ofercie, lub ich istotnych części składowych..

58 orzeczeń dotyczących ustawy ...forma wyjaśnień rażąco niskiej ceny w Orzeczeniach KIO, SO, UZP, ETS, TSUE, SN, SA, NSA, GKO, Prasa, ZA, Forum, Inne oraz Prawo.

Autor:Klaudyna Saja-Żwirkowska.. W orzeczeniu KIO podkreśliła regułę wynikającą z art. 224 ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt