Uzupełnienie etatu nauczyciela a godziny ponadwymiarowe

Pobierz

Uzyskany wynik 25 godzin to pełny wymiar dla pensum łączonego w tym przypadku.. Jeżeli szkoła ta chce powierzyć nauczycielowi realizację zajęć w wymiarze przekraczającym liczbę godzin koniecznych do uzupełnienia pensum, zawiera z nauczycielem odrębny stosunek pracy na liczbę godzin ponad pensum.Przykładowo, w przypadku nauczyciela-dydaktyka, który wykonuje pracę w pełnym wymiarze etatu - a więc obowiązuje go 18 godz. zajęć z uczniami - może on zostać zobowiązany do pracy w godzinach ponadwymiarowych w wymiarze do 4 godzin tygodniowo (tj. 22 godziny tygodniowo łącznie), a za jego zgodą - do 9 godz.Praca ta uzupełnia jednak zmniejszony wymiar zajęć w maju i czerwcu, co skutkuje tym, że nie ma on prawa domagać się wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe.. Uznałam, że w czasie nauczania zdalnego.. Łącznie nie mogą przekraczać 40 godzin tygodniowo (czyli tyle, co przeciętny etat pracowników niezwiązanych z edukacją).dzielimy 33 przez 39/30 (w zaokrągleniu 1,28) co daje około 25,4 czyli w zaokrągleniu 25 godzin.. Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Odpowiedź jest uzależniona od tego, czy nauczycielkę poinformowano o odebraniu godzin ponadwymiarowych np. poprzez zapoznanie jej ze zmienionym planem zajęć.Nauczyciel w szkole (szkołach), w której uzupełnia pensum, nie może mieć przydzielonych godzin ponadwymiarowych..

5c Karty nauczyciela).

wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe: 30,89 zł x 7 godzin = = 216,23 zł.Godziny ponadwymiarowe będą miały miejsce w przypadku pracy od godz. 12.00 do 16.00, a każda godzina pracy po godzinie 16.00 będzie pracą w godzinach nadliczbowych.. Sprawdź, czy nauczyciel uzupełniający etat może mieć godziny ponadwymiarowe w szkole macierzystej lub w szkole, w której dopełnia etat!Nauczyciel w szkole (szkołach), w której uzupełnia pensum, nie może mieć przydzielonych godzin ponadwymiarowych.. Dyrektor musi uzyskać zgodę nauczyciela na przydzielenie mu godzin ponadwymiarowych w wymiarze przekraczającym ¼ tygodniowego wymiaru godzin zajęć, jak również: nauczyciela w trakcie odbywania stażu, kobiety w ciąży, osoby wychowującej dziecko w wieku do lat 4.Natomiast przydzielenie większej liczby godzin ponadwymiarowych, która nie może przekroczyć ½ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wymaga zgody nauczyciela.. Nauczyciel uzupełniający etat nie może mieć przydzielonych godzin ponadwymiarowych ani w szkole macierzystej, ani w szkole, w której uzupełnia etat.. Jeżeli druga szkoła dysponuje jeszcze dwiema, trzema godzinami danego przedmiotu, musi nawiązać z nauczycielem odrębny stosunek pracy, nie może natomiast dawać mu godzin ponadwymiarowych - przypomina Marianna Grelewicz w Dyrektorze Szkoły.Odpowiedź: Jedynym prawidłowym postępowaniem w opisanym przypadku jest uśrednienie pensum (art. 42 ust..

Wielu dyrektorów nie ma pewności, według której stawki liczyć wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

Na te zwolnione godziny uzupełnienia druga szkoła może (nie musi) zatrudnić nauczyciela na oddzielną umowę.Nauczyciel w szkole (szkołach), w której uzupełnia pensum, nie może mieć przydzielonych godzin ponadwymiarowych.. Czy dobrze rozumiem - dopełnienie do pełnego etatu w ilości 3 godzin a pozostałe 4 to godziny ponadwymiarowe, które płaci szkoła macierzysta .Zatem nauczyciel, o którym mowa powinien mieć w pierwszej kolejności uzupełnione pensum o 3 godziny zajęć.. Godziny ponadwymiarowe to takie, które wykraczają poza wymiar czasu pracy, ale nie są jeszcze godzinami nadliczbowymi.W takim przypadku normalne wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oblicza się, dzieląc sumę stałych składników pensji (2000 zł) przez wymiar czasu pracy, który w sierpniu 2014 r. wynosi .Nauczycielowi z przydzielonymi godzinami ponadwymiarowymi, który po­biera dodatek za warunki pracy, uwzględnia się ten dodatek w podstawie wymiaru wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa realizowane w warunkach trudnych lub uciążliwych.. Odpowiedź: Nie.. Chodzi o to, że konstrukcja uzupełnienia etatu z art. 22 Karty Nauczyciela przewiduje jedynie uzupełnienie godzin do pełnego etatu.Z powyższego wynika, iż nauczycielowi nie można przyznać godzin ponadwymiarowych, ponieważ nie jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy..

Gdy nie wyrazi zgody wymiar tych godzin nie może przekroczyć 4,5 godziny.Godziny nadliczbowe dotyczą osób zatrudnionych na pełny etat.

Ponieważ łącznie nauczyciel realizować ma 33 godzin, to 8 godzin ponad ten wymiar traktować należy jako godziny ponadwymiarowe.Nauczyciel wspomagający z niepełnosprawnością co najmniej w stopniu umiarkowanym i z pensum 20-godzinnym, zatrudniony na 10/20 (czyli na pół etatu), od dnia 1 września 2018 r. będzie miał do przepracowania 17,5 godzin w ramach obniżonego wymiaru czasu pracy (10/20 × 7/8 = 40 h), w tym w ramach obniżonego pensum będzie realizował 9 .Uzupełnienie etatu a godziny ponadwymiarowe: strony: [ 1 ] werni 09-09-2011 17:56:01 [#01] Nauczyciel w jednej szkole ma 15 godzin, w drugiej 7. Organ poleca zawrzeć jedną umowę.. 2 Karta Nauczyciela).. Organ prowadzący może zobowiązać nauczyciela do uzupełnienia tygodniowego wymiaru zajęć tylko do pełnego wymiaru.Jeżeli chodzi o godziny ponadwymiarowe, to w przypadku pracy w dwóch szkołach, w tym w jednej, w której nauczyciel uzupełnia etat, rzeczywiście nie może mieć przydzielonych godzin ponadwymiarowych.. W takim wypadku godziny nauczania indywidualnego powinny zostać potraktowane jako uzupełnienie pensum nauczyciela, a nie jako godziny ponadwymiarowe.Uzupełnienie etatu nauczyciela stosuje się do zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy nauczycieli, dla których brakuje godzin, aby mogli realizować pełne pensum..

Przydzielając godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli dyrektor szkoły bierze pod uwagę przede wszystkim kwalifikacje do ...Godziny ponadwymiarowe nie dla uzupełniającego etat.

Jeżeli szkoła chce powierzyć nauczycielowi prowadzenie zajęć w wymiarze przekraczającym liczbę godzin koniecznych do uzupełnienia pensum, zawiera z nim odrębny stosunek pracy na liczbę godzin ponad pensum.Dodatkowe godziny przydzielane na piśmie.. Dodatkowo może mieć przydzielonych maksymalnie 9 godzin ponadwymiarowych, pod warunkiem, że wyrazi na to zgodę.. W umowie o pracę pracodawca zawarł klauzulę, z której wynika, że za każdą godzinę pracy ponad 4 godziny na dobę i nieprzekraczającą 8 godzin na dobę, pracownica ma prawo do dodatku za godziny ponadwymiarowe.Problem pojawia się, gdy nauczyciel realizuje godziny ponadwymiarowe z innego pensum niż pozostałe swoje zajęcia albo gdy w ramach etatu łączy zajęcia o różnym wymiarze pensum.. Wymiar czasu pracy określony w Kodeksie Pracy Art. 129 § 1 to maksymalnie 8h/dobę, 40h w 5-dniowym tygodniu.. Za pracę w godzinach ponadwymiarowych należy uznać uczestnictwo nauczyciela w przeprowadzaniu egzaminu maturalnego, oczywiście w sytuacji gdy w związku z tymi czynnościami następuje przekroczenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu zajęć nauczyciela (Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego .Godziną ponadwymiarową jest dla nauczycieli każda godzina zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć (art. 35 ust.. Jeżeli szkoła ta chce powierzyć nauczycielowi realizację zajęć w wymiarze przekraczającym liczbę godzin koniecznych do uzupełnienia pensum, zawiera z nauczycielem odrębny stosunek pracy na liczbę godzin ponad pensum.Pensum 24 h, czyli 11h to uzupełnienie etatu, a 9h to godziny ponadwymiarowe.. Jeśli osoba zatrudniona wykonuje pracę poza obowiązujące normy czasu, mamy do czynienia właśnie z godzinami nadliczbowymi, za które przysługuje 50% lub 100% do .W umowie o pracę z osobą zatrudnioną na niepełny etat należy wskazać liczbę godzin, których przekroczenie uprawnia pracownika do dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, mimo że nie są to godziny nadliczbowe, a jedynie godziny ponadwymiarowe..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt