Podanie o przyjęcie dziecka na świetlicę

Pobierz

(podpis matki/ opiekunki pr.). (podpis ojca/ opiekuna pr.. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabrodziu .. Wniosek o przyjęcie dziecka na świetlicę; Wyprawka świetliczaka .Przepisy obecnie obowiązujące w Polsce dają jednak możliwość wysłania do klasy pierwszej dziecka 6 letniego.. Dane nie będą .PODANIE O PRZYJĘCIE DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ.. Sierpień 2021; P WWNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 .. upoważnione na piśmie.. Wniosek składany jest w sekretariacie szkoły co roku w terminie określonym przez Dyrektora szkoły.Wyrażamy zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie w celach związanych z przyjęciem i pobytem naszego dziecka w świetlicy, danych osobowych naszych i dziecka oraz upoważnionych do odbioru dziecka osób, przez Dyrektora szkoły zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.. Zobowiązuję się do odbioru dziecka w godzinach pracy świetlicy, tj. od godz. 7.00- 16.00wniosek o przyjĘcie dziecka do Świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2021/2022.. W przypadku odbierania dziecka ze świetlicy przez osoby inne niż rodzic/opiekunWNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM.. Uczniowie odbierani ze świetlicy dla klas 4-8 - odbiór wejście główne, dzwonek z prawej strony.. 27 sierpnia 2019 .. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.. Bardzo proszę o składanie wniosków przyjęcia dzieci z klas 1-3 do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021..

Wniosek-o-przyjęcie-dziecka-do-świetlicy_pieczątka-Pobierz.

imię i nazwisko, nr dowodu osob…………………………………………………………………………Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej 2020/2021.. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem świetlicy udostępnionym na stronie internetowej szkoły sp2.kostrzyn.pl lub w świetlicy szkolnej.WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2021/2022 I.. Podstawą uczestnictwa ucznia w zajęciach prowadzonych w świetlicy szkolnej jest wniosek rodziców/opiekunów o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej, wypełniony według ustalonego wzoru stanowiący, załącznik do regulaminu.. 1. ustawy Prawo oświatowe na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.. Dane osobowe: Imiona i nazwisko dzieckaWNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY na rok szkolny 2021 / 2022 .. Dziecko może opuścić świetlicę pod opieką rodzica/prawnego opiekuna, wskazanej osoby upoważnionej, bądź samodzielnie (dotyczy tylko klas III) o konkretnej godzinie za pisemną zgodą rodzica.Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Krasińskiego 34, 41-300 Dąbrowa Górnicza BUDYNEK A WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021 I..

Upoważnienie-do-odbioru-dziecka-ze-szkoły-z-dowodem Pobierz .

Dodatkowe informacje o dziecku (przeciwwskazania, choroby, alergie, inf. dotyczące zachowania, itp.) .. którzy ukończyli 9 rok życia mogą samodzielnie opuszczać świetlicę po skończonychWNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA NA ŚWIETLICĘ SZKOLNĄ .. Czas przebywania dziecka/dzieci na świetlicy szkolnej (proszę o podanie godziny, o której będą Państwo odbierać dziecko ze świetlicy) UWAGA: podanie godziny pozwoli ustalić nam godziny pracy świetlicy, jednak informacje o czasie pracy świetlicy podane będą po rozpoczęciu .3.. KEN .. na dziecko 4 m2, ustalając kolejność przyjęć stosuje się następujące kryteria: Kryteria pierwszeństwa TAK NIE Oboje rodzice/rodzic samotnie wychowujący pracują - wykonują pracę na terenie jednostki .Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu wymagane jest pisemne oświadczenie rodzica.Dziecko będzie odbierane ze świetlicy wyłącznie przez nas i niżej wymienione, upoważnione przez nas osoby: (nazwisko i imię) (seria i nr dow.osob.). OŚWIADCZENIE Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne opuszczanie przez moje dziecko ..

Oświadczam, że o zwolnieniach dziecka z zajęć świetlicowych będę zawiadamiać pisemnie.

Jestem świadomy, iż w celu realizacji naboru na świetlicę jestem w świetle przepisów prawa zobowiązany do przekazania następujących danych: imię, nazwisko dziecka i rodziców, dane dotyczące czasu .WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ .. Wniosek należy pobrać, wypełnić i odesłać na adres emailowy: lub złożyć osobiście w sekretariacie szkoły do 30.06.2020 r. 01.07.2020 r.Szukam informacji o.. Wniosek składany jest w sekretariacie szkoły co roku w terminie określonym przez Dyrektora szkoły.Wniosek o przyjęcie dziecka na świetlicę szkolną.. DANE OSOBOWE DZIECKA .. dziecka i biorę na siebie pełną odpowiedzialność za pobyt mojego dziecka pod opieką niżej wymienionych osób.. Od godziny 17.30 odpowiedzialność za dziecko przejmują rodzice.. Zgodnie z art. 36.. Dodatkowe informacje o dziecku - stan zdrowia, szczególne zainteresowania itp. .. Wyrażamy zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie w celach związanych z przyjęciem i pobytem naszego dziecka w świetlicy, danych osobowych naszych i dziecka oraz upoważnionych do odbioru dziecka .WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ DLA KLAS 4-8 .. 13:00, następnie uczniowie przechodzą na świetlicę dla klas 1-3.. )Podstawą uczestnictwa ucznia w zajęciach prowadzonych w świetlicy szkolnej jest wniosek rodziców/opiekunów o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej, wypełniony według ustalonego wzoru stanowiący, załącznik do regulaminu..

We wtorki świetlica 4-8 do godziny 14:00, następnie uczniowie przechodzą na świetlicę 1-3.

o ochronie danych osobowych.WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY .. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zweryfikowania tożsamości osoby odbierającej dziecko ze szkoły ( ze świetlicy szkolnej) na podstawie art. 6 ust.. Osoba odbierająca ucznia jest zobowiązana do zgłoszenia odbioru wychowawcy świetlicy.. Biuletyn Informacji Publicznej otwiera się w nowym oknie.. Kompletny wniosek zgłoszenia dziecka na świetlicę należy złożyć w sekretariacie .Wniosek na świetlicę szkolną w dniach: 25, 26, 27.05.2021 r. i dn. 4.06.2021 r. Rodzice dzieci, które potrzebują opieki świetlicowej w w/w dniach, które są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych proszeni są o złożenie wniosku do dn. 21.05.2021 Wniosek do pobrania - kliknij "Podaruj uśmiech na dzień dziecka!". Przyjmuję do wiadomości, że szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka pozostającego na jej terenie w miejscach nie objętych opieką nauczyciela oraz pozaPodanie o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej Author: Ojciec Last modified by: IWONA C Created Date: 6/5/2019 5:48:00 AM Company: Hewlett-Packard Other titles: Podanie o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnejBiorę całkowitą odpowiedzialność za dziecko w przypadku, gdy nie zgłosi się do świetlicy szkolnej przed lekcjami lub po skończonych zajęciach lekcyjnych.. Dziecko będzie opuszczać świetlicę: .. Oświadczamy, że będziemy osobiście odbierać własne dziecko ze świetlicy po zakończonych zajęciach świetlicowych.. .Oświadczam, że niezbędne jest uczęszczanie mojego dziecka do świetlicy szkolnej z powodu obowiązków wynikających z pracy zawodowej obojga rodziców/prawnych opiekunów.. procedura bezpieczeŃstwa uczniÓw korzystajĄcych z Świetlicy szkolnej - ulotka dla rodzicaMając na względzie bezpieczeństwo Państwa dziecka , w przypadku zaistnienia potrzeby opuszczenia świetlicy w sposób inny niż wskazany powyżej( samodzielne wyjście, odbiór dziecka przez innego członka rodziny, znajomego czy rodzica innego ucznia)prosimy o dostarczenie PISEMNEJ informacji na ten temat.DEKLARACJA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ na rok szkolny 2019/2020 .. Szukaj.. Upoważnienie obowiązuje przez rok szkolny 2021/2022.W przypadku odbierania dziecka ze świetlicy przez osoby inne niż rodzic wymagane jest pisemne upoważnienie od rodziców, w którym należy podać imię, nazwisko osoby upoważnionej do odbioru dziecka oraz datę odbioru..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt