Cofnięcie zgody na sprzedaż alkoholu przez wspólnotę

Pobierz

Niezależnie od tego, gmina wszczęła wobec najemcy postępowanie o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż przez niego alkoholu.. Decyzję taką podjęła w listopadzie 2013 r.Właściciele lokali, którzy w uchwale wyrazili zgodę na sprzedaż alkoholu w lokalu użytkowym we wspólnocie, nie mogą wycofać się z tej zgody podejmując nową uchwałę, uchylającą poprzednią.. Aktualizacja: 03.02.2020.. 2) Administrator powiedział mi, żebym napisała uchwałę o zgodęCzy właściciel lokalu handlowego, od którego dzierżawię lokal, może zostać zmuszony przez wspólnotę mieszkaniową do odmowy wyrażenia zgody na handel alkoholem?. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przyjęcie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, że Wspólnocie Mieszkaniowej przysługuje uprawnienie do wyrażenia lub odmowy wyrażenia zgody na sprzedaż alkoholu w lokalu .Ponadto, zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na podstawie uchwały wspólnoty mieszkaniowej o wyrażeniu zgody wydawane jest przez organ administracyjny zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i w czasie obowiązywania tej decyzji, która ma charakter terminowy, ewentualne cofnięcie zgody przez właścicieli budynku nie wpływa na jej ważność.Na organie administracji publicznej ciąży także obowiązek zebrania w sposób wyczerpujący i rozpatrzenia całego materiału dowodowego..

Nawet jeśli przez ostatnie 50 lat alkohol był sprzedawany pod tym samym adresem.

Jest ponadto nieuzasadnione tym bardziej, że członkowie Wspólnoty wyrazili wcześniej już zgodę na sprzedaż .Jeżeli Wspólnota Mieszkaniowa podjęła uchwałę nie wyrażającą Pani zgody na dalszą sprzedaż napojów alkoholowym w mojej ocenie zasadne jest zaskarżenie przedmiotowej uchwały.. Tak wynika z wyroku Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z 29 lipca 2014 r. (sygn.. Sąd Apelacyjny w Szczecinie uznał, że wspólnota mieszkaniowa miała prawo zakazać sprzedaży alkoholu w sklepie należącym do jednego z .Zgoda wspólnoty mieszkaniowej na sprzedaż alkoholu ma ogromne znaczenie dla każdego restauratora, który chce oferować swoim klientom napoje alkoholowe.. Aktualizacja: 03.02.2020..

W przeciwnym razie wspólnota mieszkaniowa może cofnąć zgodę na sprzedaż trunków.

W drodze decyzji administracyjnej, zgodnie z art. 29 ustawy prawo działalności gospodarczej, "wy-dawanie, odmowa wydania i cofnięcie zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej".Witam serdecznie mam pytanie odnośnie uzyskania zgody na sprzedaż alkoholu w lokalu usługowym znajdującym się na terenie wspólnoty mieszkaniowej.. Należy również zaznaczyć, że przesłanki cofnięcia zezwolenia muszą .w sprawie cofnięcia zezwoleń na sprzedaż alkoholu na podstawie przepisów kodeksu postępowania admi-nistracyjnego.. 6 pkt 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi mówi o zgodzie właściciela całego budynku, a nie o zgodzie właściciela lokalu, w którym sprzedaż miałaby się odbywać.Zaskarżonym decyzjom skarżąca zarzuciła błędną wykładnię art.18 ust.6 pkt.3 ww.. Zarządca wspólnoty stwierdził, że jeżeli uchwały o zgodzie na sprzedaż alkoholu nie podpiszą wszyscy właściciele lokali, to tej zgody nie uzyskam.Sprzedaż alkoholu w budynku - decyzja wspólnoty mieszkaniowej w głosowaniu obiegowym.. A możesz tak bardziej jaśniej.. Decyzja nie ma charakteru uznaniowego, organ jest zobowiązany do cofnięcia zezwolenia, jeżeli stwierdzi zaistnienie przynajmniej jednej okoliczności wskazanej poniżej..

Czy zgoda na sprzedaż alkoholu w budynku może zostać wyrażona przez wspólnotę mieszkaniową w głosowaniu obiegowym?

Warto jednak wiedzieć, że odmowa zgody nie może być dowolna a wspólnota musi ją uzasadnić.Cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu wymaga wydania decyzji, na którą przysługuje skarga do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.. Zdaniem RPO tylko wówczas, gdy wszyscy członkowie wspólnoty mają szansę wziąć udział w głosowaniu.Sprzedaż alkoholu w budynku - decyzja wspólnoty mieszkaniowej w głosowaniu obiegowym.. Jeden z właścicieli od dłuższego czasu przebywa za granicą i nikt nie ma z nim kontaktu.. Cofnięcie zgody na sprzedaż alkoholu naruszyło uzasadnione interesy powoda i może skutkować brakiem możliwości wywiązania się z zawartej przez niego umowy najmu z ajentem sklepu.. Wspólnota wskazała, że zaskoczyła ją prowadzona w lokalu sprzedaż alkoholu, na którą nie wyraziła zgody.Wspólnota mieszkaniowa musi mieć twarde dowody uzasadniające wprowadzenie zakazu handlu alkoholem w lokalach użytkowych znajdujących się w jej budynku.. Często organ oczekuje z rozpoczęciem postępowania o cofnięcie zezwolenia, na wyrok sądu w sprawie o sprzedaż alkoholu osobom do lat 18.. Sprzedaż alkoholu w ramach sklepu czy kawiarni umiejscowionej we własnym lokalu wymaga zgody pozostałych członków wspólnoty mieszkaniowej.informacje odnośnie tego typu zdarzeń..

Wspólnota mieszkaniowa budynku, w którym miała być prowadzona sprzedaż, wniosła o wycofanie udzielonego zezwolenia.

1) Zgłosiłam się o wydanie zgody do zarządu i dostałam odpowiedź, że nie mogą wydać mi samodzielnie zgody, gdyż przekracza to zwykłą czynność zarządu.. Obok we wspólnocie (lokal gminny) splajtował zieleniak, gdzie .- 2.7 proc. ogólnej wartości sprzedaży napojów o zawartości powyżej 18 proc. alkoholu.. Jest to działanie celowe, ale nie jest konieczne.Powołane przez Państwa orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie (sygn.. Poniżej dalsza część artykułuZgodnie z art. 18 ust.. Musisz uzyskać oddzielne zezwolenia na piwo, wino oraz napoje spirytusowe.. Rzeczpospolita 2006/274 str. C2 ) nie odnosi się do kwestii zgody członków wspólnoty na zlokalizowanie w budynku punktu prowadzącego sprzedaż alkoholu, lecz jedynie zgody na wynajęcie.Nie można przy tym podzielić poglądu apelujących, iż nie było prawnych możliwości odwołania poprzednio wyrażonej zgody na sprzedaż alkoholu, gdyż z powołanych wyżej przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wynika, że koncesja na sprzedaż alkoholu ma charakter temporalny i ubieganie się o .Właściciel lokalu, w którym sprzedaje się alkohol, musi dbać, by klienci zachowywali się właściwie.. W pozwie należy wskazać, iż zaskarżona uchwała, odmawiająca zgody na sprzedaż alkoholu narusza Pani interesy, jako współwłaścicielki lokalu .Zarządca:W orzecznictwie jednolity jest pogląd, że do skutecznego wyrażenia zgody na sprzedaż napojów alkoholowych przez wspólnotę mieszkaniową wymagana jest zgoda właścicieli lokali wyrażona w formie uchwały, ponieważ stanowi to czynnośc przekraczającą zakres zwykłego zarządu.. Bez niej nie jest możliwe uzyskanie zezwolenia.. Na wstępie należy zaznaczyć, że prowadzenie działalności gospodarczej w samodzielnym lokalu w budynku wspólnoty mieszkaniowej nie jest uzależnione od uzyskania zgody innych członków wspólnoty.Jednakże zgody na sprzedaż napojów alkoholowych w budynku wielomieszkaniowym nie można utożsamiać ze zgodą na sprzedaż tych napojów w odrębnym lokalu właściciela, skoro ustawodawca w art. 18 ust.. Czy zgoda na sprzedaż alkoholu w budynku może zostać wyrażona przez wspólnotę mieszkaniową w głosowaniu obiegowym?. Cofnięcie zgody na sprzedaż alkoholu przez wspólnotę mieszkaniową Czy w przypadku, gdy wspólnota mieszkaniowa udzieli zgody na sprzedaż alkoholu w lokalu użytkowym znajdującym się we wspólnocie, może następnie "cofnąć" zgodę, podejmując nową uchwałę, która uchylałaby poprzednią, tj. udzielającą zgodę?Od kwietnia 2013 r. spółka bezskutecznie starała się uzyskać dla swojego najemcy zgodę wspólnoty na sprzedaż alkoholu, tak by gmina przedłużyła mu koncesję.. Opłatę należy wpłacać w trzech równych ratach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września 2021 r. lub jednorazowo do 31 stycznia 2021 r. na indywidualny numer rachunku bankowego wygenerowany przez system Gminy Miasta Tarnowa.Pierwszy poważny problem pojawił się przy próbie uzyskania zgody Wspólnoty mieszkaniowej.. Jeśli ich nie uzyska, to nie ma prawa zakazywać sprzedaży napojów wysokoprocentowych.W takiej sytuacji pojawia się konieczność odpowiedzi na pytanie, jakie środki przysługują właścicielowi, który chcąc wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w jego lokalu, nie uzyska zgody pozostałych właścicieli lokali znajdujących się w tym samym budynku.Wspólnota mieszkaniowa musi wyrazić zgodę na sprzedaż alkoholu w lokalu, mimo że taka działalność nie ingeruje w nieruchomość wspólną..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt