Podanie o dofinansowanie studiów podyplomowych nauczyciela

Pobierz

Zaświadczenie z uczelni o aktualnych studiach.. Pytanie: Szkoła podstawowa dofinansowuje (częściowy zwrot poniesionych kosztów) za opłatę czesnego studiów podyplomowych dla nauczyciela, który podejmuje naukę bez skierowania i podpisanej umowy z pracodawcą.. Osoby zainteresowane dofinansowaniem studiów podyplomowych powinny złożyć wniosek we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy.Wzór wniosku może nieznacznie różnić się między urzędami, dlatego nie podajemy wzoru tutaj - sprawdź na stronie www swojego Urzędu Pracy.Zwracam się z prośbą o dopłatę do czesnego/kursu* 1. na rok studiów ., semestr.. ; 2. dokładna data rozpoczęcia studiów/kursu .. ;Korzystając z KFS można również dofinansować udział pracowników w studiach podyplomowych.. Potwierdzenie wniesienia opłaty semestralnej za semestr, którego dotyczy wniosek.Wniosek o dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane w szkołach wyższych i zakładach doskonalenia nauczycieli (studia podyplomowe, studia wyższe zawodowe, kursy kwalifikacyjne, doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli) I.. Zgodnie z Zarządzeniem naszego Prezydenta (Łódź) możesz ubiegać się o dofinansowanie kursu kwalifikacyjnego i innych form doskonalących (do 70% dopłaty), studiów podyplomowych (do 50%).Dofinansowanie dla nauczycieli skierowanych na studia..

jak napisać wniosek do pracodawcy o dofinansowanie studiów podyplomowych?

We wniosku powinna znaleźć się informacja o kierunku odbytych studiów, poniesionych z tego tytułu kosztach oraz wskazanie, że ukończone studia wpłynęły na podwyższenie kwalifikacji zawodowych pracownika.1.. o dofinansowanie do czesnegoNatomiast dyrektorzy szkół do dnia 31 października danego roku składają do organu prowadzącego wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku kalendarzowym, uwzględniając wnioski złożone przez nauczycieli, wyniki nadzoru pedagogicznego, wyniki egzaminów (odpowiednio ósmoklasisty, zawodowego lub maturalnego), zasady związane z realizacją podstawy programowej.. zm.) wnioskuję o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych na kierunku :Informacja o wnioskowanych studiach podyplomowych (załącznik nr 1) - dokument należy złożyć w oryginale wraz z pieczęcią i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania organizatora studiów podyplomowych.. Rektor może odstąpić od warunku posiadania przez pracownika stażu pracy, o którym mowa w ust.. Z przytoczonego zapisu wynika jednoznacznie, że aby otrzymać określone wsparcie finansowe w zakresie pokrywania kosztów związanych z doskonaleniem zawodowym, nauczyciel musi wystąpić do dyrektora swojej szkoły ze stosownym pisemnym wnioskiem.. Dofinansowanie uzyskują pracodawcy na kształcenie siebie lub swoich pracowników nawet do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, czyli około 15 tys. zł w tym roku.wniosek o dofinansowanie ..

Podziel się artykułem: Kopiuj link.W niosek o dofinansowanie studiów podyplomowych Na podstawie art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.

Podstawa prawna:Zwracam si ę z pro śbą o dofinansowanie do studiów podyplomowych (daj ących kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu), kursu kwalifikacyjnego nadaj ącego uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu, ście żki przedmiotowej i zaj ęć pozalekcyjnych, kursu(w opinii podać potrzeby szkoły w zakresie podjętego przez nauczyciela rodzaju i kierunku studiów, określić możliwość zatrudnienia zgodnie z wyuczonym kierunkiem).. (podpis i pieczęć dyrektora) Załączniki: 1. do szkolenia/kursu doskonalenia/kursu kwalifikacyjnego/ studiÓw podyplomowych*) i. dane osobowe: 1. imię i nazwisko .. 2.wnioski nauczycieli o dofinansowanie kosztów, o których dofinasowanie ubiega się nauczyciel.. Druk dla pracownika ubiegającego się o sfinansowanie / współfinansowanie kosztów nauki czy szkolenia..

dofinansowań/wniosek o dofinansowanie/umowa o dofinansowaniePodanie o dofinansowanie studiów / szkolenia przez pracodawcę.

przez: palito | 2012.12.18 23:58:49 .. Potwierdzenie ukończenia I semestru.. 1, jeżeli uzna, że jest to uzasadnione ważnym interesem Uczelni.. jak napisać wniosek do pracodawcy o dofinansowanie studiów podyplomowych?. Jak widać, dyrektor skład wniosek na dofinansowanie na podstawie wcześniej .Dofinansowanie przygotowania pedagogicznego ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli Dofinansowanie studiów podyplomowych z logopedii ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli Wniosek o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczyciela - do kogo składaćUbieganie się o dofinansowanie kosztów kształcenia na studiach podyplomowych może dotyczyć tylko jednego zakresu studiów.. Nauczyciel składa wniosek do szkoły na dofinansowanie na podstawie dokonanej wpłaty.Wniosek/Podanie o dofinansowanie studiów podyplomowych przez pracodawcę Zwracam się z uprzejmą prośbą o sfinansowanie / dofinansowanie (*) studiów podyplomowych na kierunku .. w .Ostatecznie to do dyrektora należy ocena, czy dane studia, szkolenia, kurs lub studia podyplomowe, o które wnioskuje nauczyciel, powinny zostać ujęte w potrzebach danej szkoły i czy wniosek danego nauczyciela o dofinansowanie zasługuje na uwzględnienie w ramach posiadanych czy przewidzianych na ten cel środków.. Dyrektor szkoły wydający skierowanie na realizowanie studiów podyplomowych bierze pod uwagę także koszty .Druk "Wniosek o dofinansowanie do czesnego" z opinią dyrektora szkoły lub placówki, w której zawarta będzie informacja o warunkach zatrudnienia nauczyciela i zgodności wybranych studiów z potrzebami szkoły..

Zaświadczenie z uczelni o aktualnych studiach.Wniosek o dofinansowanie studiów podyplomowych z Urzędu Pracy Jakie dokumenty trzeba złożyć i gdzie?

Nauczycielowi nie przysługuje dofinansowanie studiów podyplomowych, jeśli nie został na nie skierowany przez dyrektora jednostki oświatowej - przypomina Joanna Lesińska w serwisie Prawo Oświatowe/ABC.. Oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia/powierzenia wykonywania innejNiezbędne dokumenty potrzebne do ubiegania się o dofinansowanie do czesnego: Druk "Wniosek o dofinansowanie do czesnego" z opinią dyrektora szkoły lub placówki, w której zawarta będzie informacja o warunkach zatrudnienia nauczyciela i zgodności wybranych studiów z potrzebami szkoły.. Imię i nazwisko .Zasady udzielania dofinansowania do opłat (czesnego) za kształcenie, pobieranych przez placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz szkoły wyższe nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz tryb powołania i działania Komisji ds. przyznawania ww.. Dofinansowanie nauki na studiach podyplomowych lub studiach MBA dotyczy pracowników posiadających co najmniej jednoroczny staż pracy w Uniwersytecie Gdańskim.. Pracownik chcący podjąć naukę czy podnieść kwalifikacje zawodowe na koszt zakładu pracy powinien złożyć odpowiednie podanie czy wniosek o dofinansowanie studiów czy sfinansowanie kursu przez pracodawcę.Pracownik, który stara się o pokrycie kosztów odbytych studiów, powinien wystąpić z takim pisemnym wnioskiem do pracodawcy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt