Upoważnienie do odbioru dyplomu urz

Pobierz

(nazwa i cechy …osobowych.. Uniwersytet Rzeszowski.. Ja, (imię i nazwisko osoby, na którą wydano oryginał świadectwa) upoważniam.. (imię i nazwisko)-----(rok studiów, semestr studiów)-----(numer albumu)Urzędu przed dołączeniem.. W drugim przypadku na dokumencie musi pojawić się podpis …dyplomu ukończenia studiów - odpisu w języku angielskim podpis studenta / absolwenta Potwierdzenie zgodności oświadczenia i autentyczność podpisu w/w osobyUpoważnienie do odbioru dyplomu ukończenia studiów wraz z odpisami i suplementem* .. do odbioru wystawionego na moje nazwisko dyplomu ukończenia studiów …Upoważnienie do odbioru dyplomu ukończenia studiów wraz z odpisami i suplementem* oraz innych dokumentów.. Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. udzielanie informacji nt. możliwości odbioru dyplomu ukończenia studiów, przyjmowanie …do podj ęcia czynno ści zwi ązanych z wydaniem duplikatu mojego świadectwa/dyplomu/ za świadczenia.. Wzór upoważnienia zamieszczono w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 10 Paź 2013.Upoważnienie*) do odbioru dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich odpisów a także innych dokumentów Ja, .Pełnomocnictwo - upoważnienie do odbioru rejestracyjnego może zostać napisane odręcznie lub na komputerze.. (imię i nazwisko osoby upoważnionej) legitymującą/ego się..

Wzór upoważnienia odbioru dokumentacji medycznej.

Jeżeli kończysz studia, a wiesz, że nie będzie Cię na rozdaniu dyplomów - może go odebrać wskazana przez …potwierdzenie odbioru przez osobĘ upowaŻnionĄ dyplomu UKO Ń CZENIA STUDIÓW Dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z dwoma odpisami wydano Panu/PaniWycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.. Istnieje także możliwość wysłania dyplomu pocztą za zwrotnym potwierdzeniem …cel wydania upoważnienia - upoważnienie sporządza się w określonym celu; zazwyczaj upoważnia się daną osobę do wykonania konkretnej czynności.. (Link do innej strony) (Nowe okno) (Link do innej strony) (Nowe okno) (Link do innej strony) Tweets by UR_Rzeszow.ODBIÓR DYPLOMÓW UPOWAŻNIENIE DLA SZKÓŁUPOWAŻNIENIE.. Strona Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu.. (miejsce na piecz ęć Instytucji, Organu, Urz ędu uprawnionego do po świadczenia autentyczno ści podpisu wnioskodawcy oraz piecz ęć imienna i podpis przedstawiciela …* upoważnienie należy złożyć osobiście w sekretariacie jednostki wydającej dyplom, umożliwiając tym samym pracownikowi UJ potwierdzenie autentyczności podpisu osoby …upoważnienie do odbioru dyplomu ukończenia studiów wraz z odpisami i suplementem authorization to collect the higher education diploma with its official copies …Oświadczenie do umowy zlecenie (dla celów ZUS) - osoby nie będące pracownikami UR Upoważnienie i polecenie do przetwarzania danych osobowych Zarządzenie nr 4/2013 …Miejscowość i data ………………………………………………………………………………..

* ..... (podpis wła ściciela dokumentu) *niepotrzebne skre śli ćupoważnienie do odbioru dyplomu.

UPOWAŻNIENIE..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt