Pismo techniczne małe litery wymiary

Pobierz

W piśmie rodzaju B wysokość pisma h i jednocześnie.WYMIARY PISMA.. Pismo techniczne służy do opisywania rysunków technicznych.. Litery bez znaków diakrytycznych Rys.3.Teczkę opisujemy pismem TYP B d - grubość linii pisma h - wysokość pisma Rozróżnia się wysokość pisma: 1,3 mm, 1,8 mm, 2,5mm, 3.5mm 5,0 mm, 7,0 mm, 10 mm, 14 mm, 20 mm Rodzaje pisma Rodzaju A d = h/14 Rodzaju B d = h/10 Parametry pisma rodzaju B h - wysokość pisma c - wysokość małych liter g - szerokość liter d - szerokość linii pisaka a - odstęp między literami e-- odstęp między wyrazami Szerokość liter i cyfr Szerokość Przykłady 1d I, i 2d l 3d j, ł, 1 .TECHNIKA KLASA Vc 26.05 Temat: Litery - nowe okno .. Cz 0: Zasady .Pismo Techniczne - ID:5df3edf0b4584.. Do opisywania rysunków technicznych maszynowych stosuje się pismo rodzaju A lub rodzaju B (norma PN-80/N-01606).. odstęp pomiędzy wyrazami 6 mm.. Zalecane wysokości pisma w zależności od formatu arkusza podano w tabelce.. Wielkości charakterystyczne dla pisma technicznego rodzaju B. Oznaczenie Wymiary w [mm] h - wysokość wielkiej litery 1,8 2,5 3,5 5 7 10 14 20 c - wysokość małej litery 1,3 1,8 2,5 3,5 5 7 10 14 a - odstęp pomiędzy literami 0,35 0,5 0,7 1 1,4 2 2,8 4 b .Pismo techniczne - wstęp PN-EN ISO 3098 (PN-80/N-01606) Pismo techniczne stosuje się do opisywania rysunków technicznych Rozróżniamy rodzaje pisma : - PISMO TYPU A [d=(h/14)] - PISMO TYPU B [d=(h/10)] proste i szerokie - d - grubość linii pisma - h - wysokość pisma Rozróżnia się wysokość pisma: 1, 3 mm, 1, 8 mm, 2, 5 mm, 3..

Pismo techniczne.

Rysunek techniczny maszynowy - konwencja graficznego przedstawiania urządzeń mechanicznych, szczególny przypadek rysunku technicznego.. W piśmie rodzaju B wysokość pisma h i jednocześnie wysokość wielkich liter i cyfr wynosi 10s , małych liter zaś - 7s.. Konstrukcja pisma jest oparta na siatce pomocniczej kwadratowej o boku równym s lub na siatce rombowej o wysokości rombu s, równej grubości linii liter .. Szerokość liter - nowe okno .. 3) Kszta t pisma: tylko litery wielkie (rys. 3) 4) Warto ci zaokr glone.. Litery ze znakami diakrytycznymi Rys. 2.. Polskie znaki Pisanie .Temat: Pismo techniczne.. Zapisz notatkę do zeszytu pkt 1 i pkt 2 Uzupełnij kartę pracy i prześlij ją do 27.04.2020 1. Wysokość wielkich liter: 10 mm lub .Wysokość małych liter - 7 lub 10 mm Grubość linii pisma - jeśli wielkie litery mają 10 mm, a małe litery 7 mm to grubość linii pisma powinna wynosić 1 mm Odległość miedzy literami - 2 mm Odległość miedzy wyrazami - 6 mmodstęp między literami 2 mm..

wysokość małej litery - 7 mm.

Pismo techniczne.. Wymiarowanie pisma rodzaju B Cechy charakterystyczne Krotność h Wymiary [mm] Wysokość pisma h (10/10)/h 1,80 2,5 3,5 5 7 10 14 20 Wysokość liter małych (x - wysokość) c 1 (7/10)/h 1,26 1,75 2,5 4) 3,5 54) 7 104) 14 Część dolna liter małych cCzym jest pismo techniczne.. Wymiary w piśmie tego typu podaje się w milimetrach.. 2.2) Kszta t pisma: litery wielkie i litery ma e bez znaków diakrytycznych (rys. 2).. Ze względu na te wymagania opracowano normy pisma technicznego, czyli stałe parametry, których należy przestrzegać.Na grubość linii pisma wpływ ma przede wszystkim wielkość arkusza rysunkowego.. Pismo B, proste (stosowanie uprzywilejowane) Literatura: 1) PN-EN ISO 3098-0:2002 (t umaczenie EN ISO 3098-0:1997) Dokumentacja techniczna wyrobu.. Jest to rodzaj pisma wykorzystywany w technice do opisu rysunków technicznych b. Charakteryzuje się ustalonym kształtem i rozmiarem liter, także określoną grubością linii c.. Litery bez znaków diakrytycznych Rys.3.. grubość linii 1 mm.. Pismo, którym opisuje się rysunki powinno być bardzo wyraźne i łatwe do odczytania.. Gdzie: d - grubość linii pisma h - wysokość pisma Najczęściej wykorzystywanym w rysunku technicznym rodzajem pisma jest pismo rodzaju B.Najczęściej wykorzystywanym w rysunku technicznym rodzajem pisma jest pismo rodzaju B. Wymiary pisma..

wysokość wielkiej litery - 10 mm.

Wielko nominalna pisma jest okrelona wysokoci (h) zarysu wielkich liter (rys. 1 i tabl.. 1) Wymiary przedstawione na rys. 1, 2, 3 stosowane do alfabetuaciskiego (L) powinny by równie stosowane do alfabetu greckiego (G) oraz cyrylicy (C).. W przypadku wielkich i małych liter o wysokości odpowiednio 10 i 7 mm grubość linii pisma powinna wynosićPisanie liter i cyfr.. Wielkości charakterystyczne dla pisma technicznego typu B o grubości linii d: wysokość liter wielkich i cyfr "h" - 1Od, wysokość liter małych (bez lasek i ogonków) "c" - 7d, odstępy między literami w wyrazie "a" - 2d,Wymiarowanie pisma rodzaju B Cechy charakterystyczne Wysoko pisma Wysoko liter ma ych (x - wysoko ) Krotno h h (10/10)/h 1,80 c1 (7/10)/h Wymiary [mm] 2,5 3,5 5 7 10 14 20 1,26 1,75 2,54) 3,5 54) 7 104) 14 Cz dolna liter ma ych c2 (3/10)/h 0,54 0,75 1,05 1,5 2,1 3 4,2 6 Cz górna liter ma ych c3 (3/10)/h 0,54 0,75 1,05 1,5 2,1 3 4,2 6 Pole znaków diakrytycznych (litery wielkie) f (4/10)/h 0,72 1 1,4 2 2,8 4 5,6 8 Odst p mi dzy znakami a (2/10)/h 0,36 0,5 0,7 1 1,4 2 2,8 4 .W piśmie rodzaju A wysokość h pisma i jednocześnie wysokość wielkich liter i cyfr wynosi 14s, małych liter zaś (bez lasek w górę i w dół) - 10s.. Wielkości charakterystyczne dla pisma technicznego rodzaju B. Oznaczenie Wymiary w [mm] h -wysokośćwielkiej litery..

Zasady wykonywania pisma technicznego a.

Konwencja rysunku technicznego maszynowego dostarcza szeregu reguł, których stosowanie jest konieczne w celu łatwego czytania rysunku oraz komplementarności informacji w nim zawartych .pochyłe (litery pisma techniczne nachylone są pod kątem 75° do poziomu).. .Pismo techniczne na lekcji Pismo techniczne strona 1 1.. Wielkie litery mogą mieć na przykład wysokość 10 lub 14 mm, a małe - 7 albo 10 mm.. 1,8 2,5 3,5 5 7 10 14 20. c -wysokośćmałej litery1,3 1,8 2,5 3,5 5 7 10 14. a -odstęp pomiędzy literami.. 0,35 0,5 0,7 1 1,4 2 2,8 4. b -odstęp pomiędzy wierszami.Szerokość dużych liter: 9mm --> W 7mm -->A, M, V, X, Y 6mm --> B, D, G, H, K, N, O, P, R, S , T, U, Z 5mm --> C, E, F, L, Ł 4mm --> J 1mm --> I Szerokość małych liter: 1mm --> i 2mm --> l 3mm --> j, ł 4mm --> c,v,t, f 5mm-->a, b, d, e,g,h,k,o,p,s,u,w,x,y,z,,b Mam to samo zadanie: wysokość wielkiej litery-10mm wysokość małej litery-7mm odstęp .Tabela 1 Wymiary pisma typu B w zależności od podziałki (grubości) p. duże litery 10 mm małe litery 7 mm.. odstęp pomiędzy literami 2 mm.. odstęp pomiędzy wierszami 17 mm.. Wielkości charakterystyczne dla pisma rodzaju B. Kolorem zaznaczono wymiary pisma stosowane na arkuszu A4 Oznaczenie Wymiary w mm h - wysokość wielkiej litery 2,5 3,5 5 7 10 14 20 c - wysokość małej litery 1,8 2,5 3,5 5 7 10 14pismo techniczne.. odstęp między wyrazami 6 mmDo formatu A4 stosuje się następujące wielkości: • wysokość pisma, a jednocześnie wysokość liter dużych i cyfr - 10 mm • wysokość liter małych - 7 mm • grubość linii pisma - 1 mm • odstępy między literami - 2 mmSzerokości liter i cyfr wyrażone w postaci krotności wielkości "d" 1d I, i 2d l 3d j, ł, 1 4d J, c, ć, f, r, t 5d C, Ć, E, F, L, b, d, e, g, h, k, n, o, p, q, s, u, v, x, y, z, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 0 6d a, ę, Ę, B, D, G, Ł, H, K, N, O, P, R, S, T, U .pismo rodzaju (typu) B, dla którego grubość d=1/10h lub d=(h/10).. Wymiary w piśmie technicznym podajemy w milimetrach 2.. Charakteryzuje się ustalonym kształtem i rozmiarem liter, a także określoną grubością linii.. Nazwa Oznaczenie Wymiary w mm; Wysokość pisma, wysokość liter, wielkich i cyfr: h=10·p: 2,5: 3,5: 5,0: 7,0: 10,0: 14,0: Wysokość liter małych: c=7·p: 1,8: 2,5: 3,5: 5,0: 7,0: 10,0: Grubość linii pisma (podziałka) p: 0,25: 0,35: 0,5: 0,7: 1,0: 1,4: Odstęp między literami i cyframi: a=2·p: 0,5: 0,7: 1,0: 1,4: 2,0: 2,8Wysokość wielkich liter - 10 lub 14 mm Wysokość małych liter - 7 lub 10 mmPISMO TECHNICZNE Wielkoci charakterystyczne dla pisma technicznego rodzaju B. Oznaczenie Wymiary w [mm] h - wysoko wielkiej litery 1,8 2,5 3,5 5 7 10 14 20 c - wysoko małej litery 1,3 1,8 2,5 3,5 5 7 10 14 a - odstp pomidzy literami 0,35 0,5 0,7 1 1,4 2 2,8 4 b .PISMO TECHNICZNE Wielkoci charakterystyczne dla pisma technicznego rodzaju B. Oznaczenie Wymiary w [mm] h - wysoko wielkiej litery 1,8 2,5 3,5 5 7 10 14 20 c - wysoko małej litery 1,3 1,8 2,5 3,5 5 7 10 14 a - odstp pomidzy literami 0,35 0,5 0,7 1 1,4 2 2,8 4 b - odstp pomidzy wierszami 3,1 4,3 6 8,5 12 17 24 34Rys.. Rysunki techniczne są podstawową formą komunikacji pomiędzy projektantami i konstruktorami.Oznaczenie Wymiary w [mm] h - wysokość wielkiej litery 7 c - wysokość małej litery 5 a - odstęp pomiędzy literami 1,4 b - odstęp pomiędzy wierszami 12 e - odstęp pomiędzy wyrazami 4,2 d - grubość linii pisma 0,7 wymiary pisma, które będziemy stosować na arkuszach A 45; 7; 10; 14 i 20 mm..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt