Wzór decyzji odmawiającej udzielenia informacji publicznej

Pobierz

1 DIP, odmowa udostępnienia informacji publicznej powinna nastąpić w formie decyzji administracyjnej.o udostępnienie informacji publicznej Na podstawie art. 2 ust.. Od decyzji odmawiającej wyrażenia .Ogólną zasadą, która wynika z art. 61 Konstytucji RP, jest dostęp do informacji.. 2 przewiduje odmowę w sytuacji, gdy wniosku zwyczajnie nie można udzielić dostępu w formie wskazanej we wniosku.. Wszelkie wyjątki od tej zasady powinny być zatem formułowane w sposób wyraźny, a wątpliwości powinny przemawiać na rzecz dostępu do nich.. 2001 r., Nr 112 poz. 1198) wynika, że odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust.. stanowisko w toku postępowania o udzielenie informacji oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra wydano decyzje o odmowie udostępnienia informacji /art.. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej musi spełniać wymogi określone w kodeksie., w tym między innymi wymogi formalne (art. 63 kpa).Szulc-Efekt sp.. Wyrokiem z dnia 25 stycznia 2018 r. (sygn.W związku z art. 13 ustawy o dostępie do informacji wnioskujemy także o podanie adresu strony internetowej, na której są podawane do publicznej wiadomości informacje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji oraz o możliwości składania uwag i wniosków..

2 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej/.

1 każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną.Przesłanki wydania decyzji odmawiającej dostępu do informacji publicznej fotolia.pl Art. 16 ust.. W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, na podstawie Art.10 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz.U.. (podpis) Załączniki: 1.Natomiast odnośnie odmowy udzielenia informacji mającej charakter informacji publicznej to zgodnie z art. 16 ust.. Prawo to .Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie pozostawia urzędom zbyt wielkiego pola manewru.. Postanowienie o wznowieniu postępowania zakończonego decyzją ostateczną.rtf : 65,5k : 120.Zdaniem sądu wydanie przez organ decyzji w trybie art. 16 u.d.i.p., pomimo braku podpisu pod wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej stanowiłoby naruszenie przepisów art. 64 kpa.. 1, zwanym dalej "centralnym repozytorium".Zdaniem NSA od decyzji Dyrektora MOPSu odmawiającej dostępu do informacji publicznej nie przysługuje odwołanie do SKO, lecz wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.. Odwołanie od decyzji odmawiającej udzielenia informacji publicznej (wzór).223 6. odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust.. Uznał bowiem, że informacja objęta wnioskiem skarżącego nie mieści się w pojęciu informacji publicznej; dotyczy .Przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi, pod warunkiem że nie ograniczają obowiązków przekazywania informacji publicznej do centralnego repozytorium informacji publicznej, o którym mowa w art. 9b centralne repozytorium ust..

zm.) wnoszę o udzielenie informacji publicznej dotyczącej:117.

Prawo dostępu do informacji publicznej to również dostęp do materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących posiedzenia tych organów.Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia oraz o przewidywanym terminie udzielenia informacji, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia wpływu wniosku do Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim.. z 2016 r. poz. 1764) informuję:Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu pod pojęciem ,,stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego'' do decyzji odmawiającej udzielenia informacji publicznej, rozumieć należy nakaz stosowania wszelkich przepisów pozostających w związku z wydaniem decyzji.. Zgodnie z art. 61, obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.. Decyzja o umorzeniu postępowania odwoławczego.rtf : 102,6k : 118.. Wpływ RODO na stosowanie ustawy o dostępie do informacji publicznej w zakresie prawa do prywatności nauczycieli ..

2 przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.4.

(DOLiS/DEC-358/11) Decyzja GIODO z 11 maja 2011 r. w sprawie odmowy udostępnienia dokumentów zebranych w rozpatrywanej sprawie (DOLiS/DEC- 688/13/40460,40468) Decyzja GIODO z 27 czerwca 2013 r. w sprawie odmowy udostępnienia przez NFZ adresów placówek opieki zdrowotnejTermin podstawowy jest terminem, w którym organ powinien dokonać pierwszej czynności skierowanej do wnioskodawcy, tj. udostępnić informację, powiadomić wnioskodawcę, że żądana informacja nie ma cech informacji publicznej, wydać decyzję administracyjną o odmowie udostępnienia informacji, względnie powiadomić o przedłużeniu .Odmawiając dostępu do informacji publicznej urząd musi wydać decyzję administracyjną - orzekł WSA w Białymstoku.. Sąd dodał, że w przeciwnym razie mamy do czynienia z bezczynnością organu, a skargę na tę bezczynność rozpatruje sąd administracyjny.O działalności organów administracji obywatel ma prawo się dowiedzieć, np. obserwując posiedzenia organów kolegialnych władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.. W przypadku niekorzystnego wyroku WSA przysługuje skarga kasacyjna do NSA.. Decyzja o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.rtf : 69,9k : 119.. Skarga na bezczynność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (wzór).225 7.Warto, żebyś miała/miał świadomość, że procedura dotycząca dostępu do informacji publicznej jest maksymalnie odformalizowana - przecież, gdyby informacja była dostępna w BIP (przypominamy, że udostępnienie w BIP jest podstawowym trybem) nikt nie sprawdzałby kim jesteś, po co potrzebna jest Ci informacja, nikt nie kazałby Ci czekać na otrzymanie informacji ani pisać wniosku.WZÓR decyzji o odmowie udost ępniania informacji publicznej Znak _____ Kraków, dnia DECYZJA W imieniu Wojewody Małopolskiego, działaj ąc na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post ępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.Decyzja w sprawie odmowy udzielenia informacji publicznej W takiej sytuacji nie musi on wydawać decyzji, wystarczy bowiem samo udzielenie informacji..

Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej (wzór).....222 5.

(DOLiS/DEC-611/15/66712, 66728) Decyzja GIODO z 24 lipca 2015 r. w sprawie odmowy udostępnienia danych osobowych (DOLiS/DEC - 520/12/35884, 35886) Decyzja GIODO z 11 czerwca 2012 r. w sprawie odmowy udostępnienia danych osobowych przez NFZ; Informacja prasowa - jak zareagować na żądanie jej udostępnieniaZob.. 16 ust.. wzór skargi na bezczynność - informacja publiczna.. 2 przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.Do decyzji tej znajdą zastosowanie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, w myśl .WSA oddalił skargę (wyrok z 24 czerwca 2015 r., sygn.. Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno[ Powyższy wzór możesz też pobrać w pliku do edycji (format RTF).. Co więcej, zgodnie z art. 1 ust.. Jeśli jednak ADO stwierdzi, że brak jest podstaw do udzielenia informacji publicznej, wówczas powinien wydać decyzję odmowną.. Należy pamiętać, że celem skargi na bezczynność jest jedynie zmuszenie organu do aktywności, to jest udostępnienia informacji lub wydania decyzji odmownej.Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie przewiduje żadnych szczególnych środków odwoławczych związanych z odmową lub nieudostępnieniem informacji publicznej.. Kliknij tutaj >] Objaśnienia [1] Elementy decyzji - decyzja musi zawierać elementy wskazane w art. 107 § 1 KPA, tj.: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie .Decyzja odmawiająca dostępu do informacji publicznej - wzór dokumentu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt